biz hakda

Biz kim

Modanyň gözelligi, haýsy millete, deriniň reňkine ýa-da haýsy dine degişlidigine garamazdan her kim üçin elýeterli bolup biler diýip hasaplaýarys.Asyl maksadymyz, her kim görelde bolup biler ýaly Gözelligi hemmelere ýetirmek.

Reňkli kontakt linzalaryny satmak we öndürmek boýunça 10 ýyllyk tejribämiz bilen DB-ni işe girizdik, makiýa wear geýýärsiňizmi ýa-da geýmeýärsiňizmi, size tebigy görünýän linzalary hödürleýän DB ýerleşişi, bu 2 önüm setirini özümiziň pikirimiz bilen geldik wepaly ulanyjylar soňky 10 ýylda, önümlerimiz diňe ulanmak üçin howpsuz däl, size iň gowy reňk saýlamasyny hem berýär.

Biz siziň üçin näme edip bileris

takmynan 4

Önümler

DB reňkli kontakt linzalarynda gündelik linzalary, aýlyk linzalary ýa-da ýyllyk linzalary gözleýän bolsaňyzam, gözüňiziň gözellik syýahatyny baýlaşdyrmak üçin 2 sany esasy reňk kolleksiýasy bar.

Marka gurluşyk kömekçiňiz

“Çagasyny” işe girizmek üçin 44 reňkli kontakt linzalary markasyny goldaň.Reňkli kontakt linzalary we reňkli kontakt linzalary bilen üpjün edýäris we edip biljek iň gymmatly bölegimiz, markaňyzyň ýerleşiş strategiýaňyza laýyk gelýän ýokary hilli guty gaplamakdyr.

takmynan 4

Biz siziň üçin näme edip bileris

takmynan 4

Önümler

DB reňkli kontakt linzalarynda gündelik linzalary, aýlyk linzalary ýa-da ýyllyk linzalary gözleýän bolsaňyzam, gözüňiziň gözellik syýahatyny baýlaşdyrmak üçin 2 sany esasy reňk kolleksiýasy bar.

takmynan 4

Marka gurluşyk kömekçiňiz

“Çagasyny” işe girizmek üçin 44 reňkli kontakt linzalary markasyny goldaň.Reňkli kontakt linzalary we reňkli kontakt linzalary bilen üpjün edýäris we edip biljek iň gymmatly bölegimiz, markaňyzyň ýerleşiş strategiýaňyza laýyk gelýän ýokary hilli guty gaplamakdyr.

kontaktlar

Onlaýn arzan kontakt linzalaryny gözleýärsiňizmi?Düzediş linzalary, ýaşyl göz kontaktlary, skleral kontakt linzalary we geçiş kontakt linzalary ýaly dürli kontakt linzalaryny hödürleýäris.Sahypamyz, elýeterli bahadan ajaýyp linzalary tapmagy aňsatlaşdyrýar.Bu gün saýlawymyza göz aýlaň we sargydyňyzy ýerleşdirmek üçin habarlaşyň!

takmynan 1

Jemgyýet Vibe

Başgalaryň edip biljek zatlaryny ediň

Başgalaryň ýetip bilmejek zadyny et

Bu namani anladyar?

Özüňizi ýeňiň

Şonda başgalary gazanyp bilersiňiz

Bularyň hemmesi bäsdeşlik hakda?

Elbetde ýok, biz bolup biljek iň gowy wersiýa bolmagy maksat edinýäris

Edýän işlerimizde ökde boluň

takmynan 1

Jemgyýet Vibe

Başgalaryň edip biljek zatlaryny ediň

Başgalaryň ýetip bilmejek zadyny et

Bu namani anladyar?

Özüňizi ýeňiň

Şonda başgalary gazanyp bilersiňiz

Bularyň hemmesi bäsdeşlik hakda?

Elbetde ýok, biz bolup biljek iň gowy wersiýa bolmagy maksat edinýäris

Edýän işlerimizde ökde boluň

Ösüş ýolumyz

2000-nji ýylda

Ilkinji äýnek bölek satuw dükanymyzy äpet pandalaryň doglan ýeri anan Siçuanda açdyk

2005-nji ýylda

Kompaniýa Çengdu şäherine göçdi we beýleki satyjylara reňkli kontakt linzalary berip başlady

2012-nji ýylda

Satyş tertibi awtonom ulgamdan onlaýn görnüşe üýtgedi we kompaniýa has köp satyjylara hyzmat bermek üçin köpçülikleýin önümçilige we gözleg we kontakt linzalaryny öndürmäge başlady.

2019-njy ýylda

Kompaniýanyň önümlerini dünýä tanatmak üçin Alibaba 、 ebay 、 AliExpress International stansiýasyna bil baglamak

2020-nji ýylda

Jonson we Jonson, Kuper we Alkon ýaly silikon gidrogel tehnologiýasynyň gözlegine bagyşlanyp, garaşsyz “Diverse Beauty” markamyzy hödürleýäris.

2022-nji ýylda

Biziň markamyz Hytaýda we onuň töwereginde gowy netijeler gazandy.Şeýle hem, bize mätäçlere gaýtaryp bermäge itergi berdi we EYES başlangyjy bilen geldik.Her aý satýan önümlerimizden alnan girdejiniň bir bölegini dürli haýyr-sahawat guramalaryna bagyşlaýarys

Geljekde
Bizde eýýäm kremniý gidrogel tehnologiýasy bar, indi bolsa Jonson we Jonson, Kuper we Alkon üçin kremniý gidrogel bilen baglanyşykly materiallar bilen üpjün edýäris.Geljekde kremniý gidrogelden öndürilen önümleri köpçülikleýin öndürip bileris.

SORAG

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.