Näme üçin bizi saýlaýar?

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hiliň mukdaryndan has ýokary baha berýäris

Kompaniýaprofil
Kompaniýa
profil
Üstünlikýagdaýlar
Üstünlik
ýagdaýlar
Döredijiliköndürijiligi
Döredijilik
öndürijiligi

Kompaniýanyň tertibi

“ComfPro Medical” 2012-nji ýylyň iýun aýynda esaslandyryldy. Adaty zawoddan tapawutlylykda önümçilik bazamyz köpçülikleýin önümçilik ýerleşişini, adamlaşdyrylan iş gurşawyny, ösen tehnika we enjamlary, hünär laboratoriýasy, akylly önümçilik prosesi we dolandyryş ulgamyny, yzygiderli täzelenmegi we kämilleşdirmegi öz içine alýar. 20 ýyllyk önümçilik tejribesi.
ýokary öndürijilikli we tejribeli önümçilik topary we dünýä belli marka bolar.

Paýlaýyş hyzmatdaşlygy we OEM hyzmatdaşlygy

Hyzmatdaşlygyň mysallary

“DB Eyes” dünýäde on ýyldan gowrak wagt bäri işe girizildi.Gowy durmuş isleýän adama has köp iş mümkinçiliklerini hödürlemäge bagyşlanýarys.Bir gezek Efiopiýanyň Addis Abebadan gelen ýekeje ene bardy, meni gaty haýran galdyrdy.Bu, pul gazanmak mümkinçiligi bolmazdan gaty garyp ýer.Sheöne 3 sany kiçijik çagasy we garry ejesi bolan maşgalasyny eklemek üçin bir ýol tapmalydy.Biziň kömegimiz bilen ol ahyrsoňy diňe bir durmuş gurup bilmez, ýerli ilata has köp iş getirip biler.Nakylda aýdylyşy ýaly: "Bir adama balyk bermekden başga, balyk öwretmek has gowudyr".Bu hem biziň edýän we edýän zatlarymyz.Geliň we biziň birimiz boluň.

OEM mysallary

Kontakt obýektiw pudagynda 20 ýyl işledik we ajaýyp dizaýn toparyny döretdik.Köp müşderä öz gaplamalaryny we önümlerini özleşdirmäge kömek ediň.Öz markasyny dizaýn ediň.Suratda görkezilişi ýaly, dükanlaryna uly peýda getirjek mahabat kömegi we marka dizaýny bilen tahem hödürläris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

OEM mysallary

Kontakt obýektiw pudagynda 20 ýyl işledik we ajaýyp dizaýn toparyny döretdik.Köp müşderä öz gaplamalaryny we önümlerini özleşdirmäge kömek ediň.Öz markasyny dizaýn ediň.Suratda görkezilişi ýaly, dükanlaryna uly peýda getirjek mahabat kömegi we marka dizaýny bilen tahem hödürläris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

OEM mysallary

Döredijilik we öndürijilik

Paýlaýyş hyzmatdaşlygy we OEM hyzmatdaşlygy

Ajaýyp dizaýn topary

Iň oňat önüm döretmek üçin ylham erkin bolsun.

Öz desgalary

2012-nji ýylda öz tagallalarymyz bilen ahyrsoňy öz zawodymyz bardy

Garaşsyz dizaýn

Her aý durnukly mukdarda täze pikirleriň, şekilleriň we çyzgylaryň toplanmagy, her obýektiw dizaýnyna has köp baha bermegiň açarydyr.

Silikon gidrogel

Gözleg, Kuper, Jonson, Alkon ýaly ýokary markalaryň ýokary we täze tehnologiýalaryny öwrenmäge borçlanýarys

Hil kepilligi

Her bir müşderi üçin iň oňat önümleri hödürlemek, ilkibaşdan her kimiň ýüreginde kök uran kompaniýamyzyň ynamydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

 • TEL :+86 18623117872
 • Elektron söwda merkezi :info@comfpromedical.com

jikme-jiklik

Ajaýyp dizaýn topary

biri

 • ilki bilen

  Bu pudakda ýigrimi ýyllyk tejribäniň yzygiderli tagallalary bilen 56 adamdan ybarat gözleg we dizaýn toparyny döretdik we ýüzlerçe müşderi bilen öz markalaryny we gaplamalaryny düzmäge kömek etmek üçin hyzmatdaşlyk etdik.

 • ikinji

  Biziň stilimiz, siluetleriň kombinasiýasyny döredijilik gurluşlary, tekiz çyzyklar, ajaýyp dizaýnlar we näzik dokumalar arkaly kämilleşdirmek, kämahal tebigy reňkleriň iň gowularyny görkezmek üçin näzik ýa-da goýy tebigy reňk kombinasiýalary.

 • üçünji

  Iň oňat dizaýn toparymyz we düşünjämiz bar, her kim çeper eserleri halaýar, iň soňky dizaýn dünýäsine gadam basmak üçin bize eýeriň

jikme-jiklik

Garaşsyz dizaýn

Iki

 • ilki bilen

  Adaty zawoddan tapawutlylykda, önümçilik bazamyz uzak möhletli durnukly ösüşi göz öňünde tutýar, şol sanda köpçülikleýin önümçilik ýerleşişi, adamlaşdyrylan iş gurşawy, ösen tehnika we enjamlar, hünär laboratoriýasy, önümçilik prosesi we dolandyryş ulgamy.

 • ikinji

  Hünärmenler bilen professional işleri ýerine ýetirip, ökde we tejribeli önümçilik toparymyzyň ýokary öndürijilikli we täsirli guramasyny gurmagy maksat edinýäris.

jikme-jiklik

Garaşsyz dizaýn

Üç

 • ilki bilen

  Şol bir wagtyň özünde, ajaýyp inersenerlerimiz we tehniklerimiz bilen bilelikde işlemek we köp bilim bilen bilelikde estetika bilen işlemegiň arasynda iň oňat hilli öndürijilik bilen ajaýyp deňagramlylygy döredip bileris.

 • ikinji

  Iň esasy zat, kompaniýanyň kuwwatly ulgamynyň üsti bilen müşderiler üçin ajaýyp dizaýnlary we stilleri gaty çalt ýasap bileris, hatda müşderilerimiziň göz öňüne getirişindenem daşarda, her kimiň jogapkärçiligi aýdyň we bilelikde işleýär.

jikme-jiklik

Silikon gidrogel

Dört

 • ilki bilen

  Bazarymyzda bar bolan adaty suw jeli tehnologiýasy bilen deňeşdirilende önümlerimizi has kämilleşdirmek üçin Kuper, Jonson, Alkon ýokary we şol bir uly markalaryň täze tehnologiýasyny öwrenmäge borçlanýarys we kremniniň bionik tehnologiýasyny goşduk. , korneýanyň maddy çyglylygy we suw düzümi yzygiderli, lipid gatlagyna öýküniň, şol bir wagtyň özünde peýda bolýar, obýektiw suwsuzlygyň gury gözüniň netijesinde azalýar, Şonuň üçin gözleriň keseki beden duýgusy azalýar, linzalar has ýumşak, has amatly geýiň we uýgunlaşma döwri has gysga.Mundan başga-da, kislorodyň geçirijilik derejesi adaty gidrogel materialyndan iki esse ýokary bolup, korneýanyň kislorod islegini has gowy kanagatlandyryp biler.

jikme-jiklik

Hil kepilligi

Bäş

 • ilki bilen

  Hemme zadyň birbada edilmelidigine ynanýarys.Hil taýdan kepillendiriş ulgamymyzda köp sanly , ylmy prosesler we iş düzgünleri gaty möhümdir.Täze model çyzgydaky kagyzyň ujundan başlap, köp mukdarda gaplamanyň ahyryna çenli hil hakda alada edip başlaýarys.Synag laboratoriýamyz önümlerimiziň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçinem möhümdir.