Näme üçin bizi saýlaýar?

Näme üçin bizi saýlaýar?

Kompaniýanyň tertibi

“Diveres Beauty”, dünýädäki kiçi we orta kärhanalar üçin aragatnaşyk linzalarynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Bu pudakda 20 ýyl tejribe toplap, şereketiň üstünlik gazanandygy we wepaly müşderi bazasy bar .Deyes esasan gündelik, aýlyk we ýyllyk ulanylýan kontakt linzalaryny öz içine alýan kontakt linzalarynda ýöriteleşýär.Müşderilerimize kontakt linzalary pudagynda ösmek we üstünlik gazanmak üçin kompaniýamyz okuw, maslahat beriş we marketing goldawyny bermäge borçlanýar.“Diveres Beauty” 136 ýurtda 378 kiçi we orta kärhanalara hyzmat etdi.

Durmuşa kuwwat bermek we mümkinçilikler döretmek

DB gözleriniň dünýä boýunça täsiri

Öz kontakt linza biznesiňize başlamaga taýynmy, ýöne finoa ygtybarly üpjün ediji bilen göreşýärsiňizmi?Indi seretme!Kontakt linzasynyň zerurlyklaryny giňişleýin çözýäris.1.ODM saýlamak üçin 500-den gowrak nagyş we aksiýa saýlamak üçin 30 nagyş bilen.2.Biziň toparymyz, aýlyk kuwwaty million jübüt we 18 sany berk iş usuly bilen 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesine eýedir, netijeli we wagtynda eltilmegini üpjün edýäris.3.Biziň MoQ bary-ýogy 20 jübütden başlaýar we amatly bolmagy üçin doly obýektiw suratlary we şahadatnamalary hödürleýäris.

Iň gowy üpjün ediji

Kontakt obýektiw pudagynda 20 ýyl işledik we ajaýyp dizaýn toparyny döretdik.Köp müşderä öz gaplamalaryny we önümlerini özleşdirmäge kömek ediň.Öz markasyny dizaýn ediň.Suratda görkezilişi ýaly, dükanlaryna uly peýda getirjek mahabat kömegi we marka dizaýny bilen üpjün ederis, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Iň gowy üpjün ediji

“DB Eyes” dünýäde on ýyldan gowrak wagt bäri işe girizildi.Gowy durmuş isleýän adama has köp iş mümkinçiliklerini hödürlemäge bagyşlanýarys.Bir gezek Efiopiýanyň Addis Abebadan gelen ýekeje ene bardy, meni gaty haýran galdyrdy.Bu, pul gazanmak mümkinçiligi bolmazdan gaty garyp ýer.Sheöne 3 sany kiçijik çagasy we garry ejesi bolan maşgalasyny eklemek üçin bir ýol tapmalydy.Biziň kömegimiz bilen ol ahyrsoňy diňe bir durmuş gurup bilmez, ýerli ilata has köp iş getirip biler.Nakylda aýdylyşy ýaly: "Bir adama balyk bermekden başga, balyk öwretmek has gowudyr".Bu hem biziň edýän we edýän zatlarymyz.Geliň we biziň birimiz boluň.

Iň gowy üpjün ediji

Näme üçin bizi saýlamaly?

Sizi rahatlandyrmak we yzyna bermek ýa-da ulanyjynyň bolup biljek iň gowy görüş tejribesini üpjün etmek üçin ajaýyp we ýumşak kontakt linzalaryny öndürmegi maksat edinýäris.

Biz kim

Satuw 10 ýyllyk tejribesi bolan DB-ni işe girizdik we ....

Marka kömekçiňiz

Soňky on ýylda kompaniýamyz dürli ululykdaky 100-den gowrak kompaniýa öz markalaryny satuwa çykarmaga kömek etdi.

Müşderi toplamak

Mesele bizden ýüze çykan bolsa, doly jogapkärçiligi öz üstümize alýarys we 1-2 iş gününiň dowamynda jogap bermäge borçlanýarys.

Silikon gidrogel

Gözleg, Kuper, Jonson, Alkon ýaly ýokary markalaryň ýokary we täze tehnologiýalaryny öwrenmäge borçlanýarys

Hil kepilligi

Her bir müşderi üçin iň oňat önümleri hödürlemek, ilkibaşdan her kimiň ýüreginde kök uran kompaniýamyzyň ynamydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

 • TEL :+86 18623117872
 • Elektron söwda merkezi :info@comfpromedical.com

jikme-jiklik

Ajaýyp dizaýn topary

biri

 • ilki bilen

  Modanyň gözelligi, haýsy millete, deriniň reňkine ýa-da haýsy dine degişlidigine garamazdan her kim üçin elýeterli bolup biler diýip hasaplaýarys.Asyl maksadymyz, her kim görelde bolup biler ýaly Gözelligi hemmelere ýetirmek.

 • ikinji

  Reňkli kontakt linzalaryny satmak we öndürmek boýunça 10 ýyllyk tejribämiz bilen DB-ni işe girizdik, makiýa wear geýýärsiňizmi ýa-da geýmeýärsiňizmi, size tebigy görünýän linzalary hödürleýän DB ýerleşişi, bu 2 önüm setirini özümiziň pikirimiz bilen geldik wepaly ulanyjylar soňky 10 ýylda, önümlerimiz diňe ulanmak üçin howpsuz däl, size iň gowy reňk saýlamasyny hem berýär.

jikme-jiklik

Garaşsyz dizaýn

Iki

 • ilki bilen

  Harytlar bilen baglanyşykly meseleleriň ýüze çykyp biljekdigine düşünýäris we olary mümkin boldugyça çalt we netijeli çözmek biziň maksadymyzdyr.Mesele bizden ýüze çykan bolsa, doly jogapkärçiligi öz üstümize alýarys we 1-2 iş gününiň dowamynda jogap bermäge borçlanýarys.Şeýle hem harytlar bilen baglanyşykly ýüze çykan ýitgileriň öwezini dolýarys.Müşderilerimize sarpa goýýarys we jogap bermek, jogapkärçilik çekmek we ýüze çykyp biljek islendik meselä çözgüt bermek arkaly müşderiniň ýokary derejesini kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

 • ikinji

  “Çagasyny” işe girizmek üçin 44 reňkli kontakt linzalary markasyny goldaň.Reňkli kontakt linzalary we reňkli kontakt linzalary bilen üpjün edýäris we edip biljek iň gymmatly bölegimiz, markaňyzyň ýerleşiş strategiýaňyza laýyk gelýän ýokary hilli guty gaplamakdyr.

jikme-jiklik

Garaşsyz dizaýn

Üç

 • ilki bilen

  300-den gowrak dürli marka gaplama stilini taýýarladyk, olaryň hersinde kompaniýalara öz markalaryny has gowy tanatmak üçin niýetlenen halkara dizaýn stili bar.

 • ikinji

  Gaplamak dizaýnyna goşmaça, logotip dizaýny, marka görkezmeleri we marketing strategiýasy ýaly beýleki marka hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýäris.Biziň maksadymyz, müşderilerimize bazarda tapawutlanýan we maksatly diňleýjileri bilen rezonans döredýän güýçli we yzygiderli marka döretmäge kömek etmekdir.

jikme-jiklik

Silikon gidrogel

Dört

 • ilki bilen

  Bazarymyzda bar bolan adaty suw jeli tehnologiýasy bilen deňeşdirilende önümlerimizi has kämilleşdirmek üçin Kuper, Jonson, Alkon ýokary we şol bir uly markalaryň täze tehnologiýasyny öwrenmäge borçlanýarys we kremniniň bionik tehnologiýasyny goşduk. , korneýanyň maddy çyglylygy we suw düzümi yzygiderli, lipid gatlagyna öýküniň, şol bir wagtyň özünde peýda bolýar, obýektiw suwsuzlygyň gury gözüniň netijesinde azalýar, Şonuň üçin gözleriň keseki beden duýgusy azalýar, linzalar has ýumşak, has amatly geýiň we uýgunlaşma döwri has gysga.Mundan başga-da, kislorodyň geçirijilik derejesi adaty gidrogel materialyndan iki esse ýokary bolup, korneýanyň kislorod islegini has gowy kanagatlandyryp biler.

jikme-jiklik

Hil kepilligi

Bäş

 • ilki bilen

  Hemme zadyň birbada edilmelidigine ynanýarys.Hil taýdan kepillendiriş ulgamymyzda köp sanly , ylmy prosesler we iş düzgünleri gaty möhümdir.Täze model çyzgydaky kagyzyň ujundan başlap, köp mukdarda gaplamanyň ahyryna çenli hil hakda alada edip başlaýarys.Synag laboratoriýamyz önümlerimiziň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçinem möhümdir.

Kontakt linzalarynyň ajaýyp jübütini gözleýärsiňizmi?Dürli gözellik markamyzdan başga zat görmäň!Maksat we VSP-den kontakt linzalary, şeýle hem ultra amatly linzalar we kosplay linzalar ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris.Mundan başga-da, däli kontakt linzalarymyz islendik eşige gyzykly täsir etmek üçin ajaýyp.Astigmatizm üçin gündelik kontakt linzalary hem zerur bolanlar üçin elýeterlidir.Näme üçin markamyzy saýlamaly?Her gün özüňizi ynamly we owadan duýmaga kömek edýän ýokary hilli, öz içine alýan önümleri hödürlemegi maksat edinýäris.