Kompaniýa habarlary
 • Gowy reňkli kontakt linzalaryny lomaý satyjylary tapyň

  Gowy reňkli kontakt linzalaryny lomaý satyjylary tapyň

  Häzirki zaman dünýäsinde kosmetiki we görüş düzediş maksatly reňkli kontakt linzalary has meşhur bolýar.Şeýle-de bolsa, reňkli kontakt linzalaryň göz howpsuzlygyny öz içine alýandygyna we satyn alanyňyzda önümiň hiliniň örän möhümdigine düşünmek möhümdir.Şonuň üçin sarp edijiler ...
  Koprak oka
 • Gaty aragatnaşyk linzalary we ýumşak aragatnaşyk linzalary

  Gaty aragatnaşyk linzalary we ýumşak aragatnaşyk linzalary

  Gaty ýa-da ýumşak?Kontakt linzalary çarçuwalardan has amatly dünýä hödürläp biler.Çarçuwaly äýneklerden kontakt linzalaryna geçmek kararyna geleniňizde, obýektiwleriň birden köp görnüşine duş gelmek mümkin.Har arasyndaky tapawut ...
  Koprak oka
 • Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun

  Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun

  Hytaýyň orta güýz festiwaly, maşgala, dostlar we ýetip gelýän hasyl baýramçylygy.Orta güýz festiwaly Hytaýyň iň möhüm baýramçylyklaryndan biridir we tanalýar we bellenýär ...
  Koprak oka
 • Kontakt linzalaryna nädip ygtybarly ideg etmeli

  Kontakt linzalaryna nädip ygtybarly ideg etmeli

  Kontakt linzalaryna nädip ideg etmeli Gözleriňizi sagdyn saklamak üçin, kontakt linzalaryňyza degişli ideg görkezmelerini ýerine ýetirmek möhümdir.Beýle etmezlik, köp sanly göz ýagdaýyna, şol sanda çynlakaý ýokançlyklara sebäp bolup biler.Görkezmäni ýerine ýetiriň ...
  Koprak oka
 • Gök reňkli kontakt linzalary

  Gök reňkli kontakt linzalary

  Adriana Limanyň 18 ýaşymda Pari Parisdäki Wiktoriýa gizlin sergisinden ilkinji gezek bilşim ýaly, teleýaýlym görkezilişinden, meniň ünsümi çeken zat onuň ajaýyp şou kostýumy däl, gözleriniň reňki, iň owadan gök gözleri i Hiç haçan görmedik, ýylgyryşy we güýji bilen jus ...
  Koprak oka
 • Durmuş stiliňiz DB gözleri bilen köp bolup biler

  Durmuş stiliňiz DB gözleri bilen köp bolup biler

  9-5-den başlap bilersiňiz, işde 8 sagat, gatnaw üçin 2 sagat, 3 nahar üçin 2 sagat sarp edýärsiňiz, şol 12 sagatda özüňizi nähili duýýarsyňyz?Özüňizi tolgundyryp bilersiňiz, sebäbi oýananyňyzda täze bir gün gelýär we ýadyňyzda täze tejribe döredip bilersiňiz.Yook diýip alada edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Täze görnüşiňiz bilen hezil ediň

  Täze görnüşiňiz bilen hezil ediň

  Reňk kontakt linzalary hakykatdanam oýnawaç bolup biler, facüz keşbiňizi ýokarlandyrmak ýa-da ajaýyp barlyk döretmek isleseňiz, reňkli kontaktlar hemişe isleýän gözüňiziň reňkine eýe bolýar.Şaringan linzalary Size iň real kakashi paýlaşma görnüşini hödürleýäris we ...
  Koprak oka