Gizlinlik syýasaty

Bu Gizlinlik Policyörelgesi, www.dbeyes.net (“Saýt” ýa-da “biz”) Saýtdan gireniňizde ýa-da satyn alanyňyzda Şahsy maglumatlaryňyzy nädip ýygnaýandygyny, ulanýandygyny we açýandygyny görkezýär.

Habarlaşyň

After reviewing this policy, if you have additional questions, want more information about our privacy practices, or would like to make a complaint, please contact us by e-mail at info@comfpromedical.com or by mail using the details provided below:

1818 orta fucheng köçesi çnegdu, 610000 四川, 中国

Şahsy maglumatlary ýygnamak

Saýta gireniňizde, enjamyňyz, Saýt bilen gatnaşygyňyz we satyn alyşlaryňyzy amala aşyrmak üçin zerur maglumatlary ýygnaýarys.Müşderi goldawy üçin biziň bilen habarlaşsaňyz, goşmaça maglumat ýygnap bileris.Bu Gizlinlik Policyörelgelerinde, şahsyýeti anyklaýan şahsyýet baradaky islendik maglumatlary (aşakdaky maglumatlary goşmak bilen) "Şahsy maglumatlar" diýip atlandyrýarys.Haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýandygymyz we näme üçin has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky sanawa serediň.

 • Enjam maglumatlary
  • Collectionygnamagyň maksady:Saýtyňyzy takyk ýüklemek we Saýtymyzy optimizirlemek üçin Saýtyň ulanylyşyna analitika geçirmek.
  • Collectionygyndy çeşmesi:Gutapjyklary, gündelik faýllary, web maýaklaryny, bellikleri ýa-da pikselleri ulanyp, Saýtymyza gireniňizde awtomatiki ýygnalýar[Ulanylan BAŞGA GÖRNÜŞ TEXNOLOGIESALARYNY goşuň ýa-da goşuň].
  • Işewürlik üçin aýan etmek:“Shopify” prosessorymyz bilen paýlaşyldy[BU MAGLUMATY paýlaşýan kişi bilen başga bir satyjy goşuň].
  • Collectedygnalan şahsy maglumatlar:web brauzeriniň wersiýasy, IP adresi, wagt zolagy, gutapjyk maglumatlary, haýsy sahypalary ýa-da önümleri görýärsiňiz, gözleg sözleri we Saýt bilen nähili gatnaşygyňyz[BAŞGA ŞAHSY MAGLUMATLARYOLY BILEN BOLAN ORA-DA SÖTRGI].
 • Sargyt maglumatlary
  • Collectionygnamagyň maksady:şertnamamyzy ýerine ýetirmek, töleg maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemek, eltip bermek we faktura we / ýa-da sargyt tassyklamalary bilen üpjün etmek, siziň bilen habarlaşmak, potensial töwekgelçilik ýa-da galplyk üçin sargytlarymyzy barlamak we nobata durmak üçin size önümler ýa-da hyzmatlar bermek biziň bilen paýlaşan islegleriňiz bilen önümlerimize ýa-da hyzmatlarymyz bilen baglanyşykly maglumatlary ýa-da mahabaty üpjün edýär.
  • Collectionygyndy çeşmesi:sizden ýygnaldy.
  • Işewürlik üçin aýan etmek:“Shopify” prosessorymyz bilen paýlaşyldy[BU MAGLUMATY paýlaşýan kişi bilen başga bir satyjy goşuň.MESELE ÜÇIN, SATYLAN KANALLAR, TÖLEMEK ŞERTLERI, GEÇIRMEK WE DOLANDYRMAK ÜÇIN].
  • Collectedygnalan şahsy maglumatlar:ady, töleg salgysy, iberiş salgysy, töleg maglumatlary (kredit kartoçkalarynyň belgilerini goşmak bilen)[BAŞGA TÖLEMEK HYZMATLARYNY ALY ..), e-poçta salgysy we telefon belgisi.
 • Müşderi goldaw maglumatlary
  • Collectionygnamagyň maksady:
  • Collectionygyndy çeşmesi:
  • Işewürlik üçin aýan etmek:
  • Collectedygnalan şahsy maglumatlar: [HYZMAT EDIP BOLAN BAŞGA MAGLUMATLARY OFYZY BERIP BOLUN
  • Collectionygnamagyň maksady:müşderi goldawyny bermek.
  • Collectionygyndy çeşmesi:sizden ýygnaldy
  • Işewürlik üçin aýan etmek: [Müşderi goldawyny üpjün etmek üçin ulanylýan islendik satyjy goşuň]
  • Collectedygnalan şahsy maglumatlar: [GEREK BOLANOK

[Eaşy ÇESKLENDIRMEK GEREK BOLAN BOLSA BOLAN BÖLÜM]

Kämillik ýaşyna ýetmedikler

Saýt, kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin niýetlenen däldir[Giriş ýaşy].Çagalardan şahsy maglumatlary bilgeşleýin ýygnamarys.Ene-ataňyz ýa-da hossaryňyz bolsa we çagaňyzyň şahsy maglumatlary berendigine ynanýan bolsaňyz, ýok edilmegini haýyş etmek üçin ýokardaky adrese ýüz tutuň.

Şahsy maglumatlary paýlaşmak

Hyzmatlarymyzy bermäge we ýokarda görkezilişi ýaly şertnamalarymyzy ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin şahsy maglumatlaryňyzy hyzmat üpjün edijiler bilen paýlaşýarys.Mysal üçin:

 • Onlaýn dükanymyzy güýçlendirmek üçin “Shopify” -ni ulanýarys.“Shopify” -iň Şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygy barada has giňişleýin okap bilersiňiz:https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Şahsy maglumatlaryňyzy ulanylýan kanunlara we kadalara boýun bolmak, çagyryşa jogap bermek, gözleg kepilnamasy ýa-da alýan maglumatlarymyz üçin kanuny talaplar ýa-da hukuklarymyzy goramak üçin paýlaşyp bileris.
 • [BAŞGA HYZMAT ÜPJÜNÇILERI BARADA MAGLUMAT]

[EMATLANMAK ORA-DA TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAR]

Özüňi alyp baryş mahabaty

Aboveokarda beýan edilişi ýaly, sizi gyzyklandyrjakdygyna ynanýan mahabat ýa-da marketing aragatnaşyklary bilen üpjün etmek üçin Şahsy Maglumatlaryňyzy ulanýarys.Mysal üçin:

 • [GEREK BOLSA INSERT]Müşderilerimiziň Saýty nähili ulanýandyklaryna düşünmek üçin Google Analytics-den peýdalanýarys.Google-yň Şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygy barada has giňişleýin maglumaty şu ýerden okap bilersiňiz:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.Şeýle hem, Google Analytics-den şu ýerden çykyp bilersiňiz:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [SAYTY ONYZDA BUYER HEREKETI HAKYNDA MAGLUMATLAR ÜÇIN ÜÇÜNJI TARAPY MARKETING APPANY ULANSA IFYZSaýtdan peýdalanmagyňyz, satyn alşyňyz we mahabat hyzmatdaşlarymyz bilen beýleki web sahypalaryndaky mahabatlarymyz bilen gatnaşygyňyz hakda maglumatlary paýlaşýarys.Bu maglumatlaryň käbirini gönüden-göni mahabat hyzmatdaşlarymyz bilen we käbir ýagdaýlarda gutapjyklary ýa-da şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanmak arkaly ýygnaýarys we paýlaşýarys (ýerleşýän ýeriňize baglylykda razy bolup bilersiňiz).
 • [DÜZGÜN GÖRNÜŞLERI ULANAN BOLSA IFYZ]Shopify tomaşaçylaryny mahabat hyzmatdaşlarymyz bilen beýleki web sahypalarynda mahabatlary beýleki Shopify söwdagärleri bilen satyn alan we hödürleýän zatlarymyz bilen gyzyklanýan alyjylara görkezmäge kömek etmek üçin ulanýarys.Şeýle hem, Saýtdan peýdalanmagyňyz, satyn alşlaryňyz we satyn alyşlaryňyz bilen baglanyşykly e-poçta salgyňyzy “Shopify Audience” bilen paýlaşýarys, beýleki Shopify söwdagärleri sizi gyzyklandyryp biljek teklipleri berip bilerler.
 • [Ulanylan BAŞGA MAKSATNAMA HYZMATLARYNY INSERT]

Maksatly mahabatyň nähili işleýändigi barada has giňişleýin maglumat üçin Network Advertising Initiative ("NAI") bilim sahypasyna girip bilersiňiz.https://www.networkadvertising.org/understand-online-advertising/how-does-it-work.

Maksatly mahabatdan aşakdakylary ret edip bilersiňiz:

[HYZMATDAŞ HYZMATLARY ULANMAKDAN OPT-OUT SÖZLERI goşuň.JEMLE LJI LINKLAR:

 • FACEBOOK -https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
 • GOOGLE -https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 • Mundan başga-da, “Digital Advertising Alliance” -yň ret etmek portalyna girip, bu hyzmatlaryň käbirini ret edip bilersiňiz:https://optout.aboutads.info/.

  Şahsy maglumatlary ulanmak

  Hyzmatlarymyzy size hödürlemek üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanýarys, şol sanda: satmak üçin önümleri hödürlemek, tölegleri gaýtadan işlemek, ugratmak we sargydyňyzy ýerine ýetirmek we täze önümler, hyzmatlar we teklipler bilen sizi täzeläp durmak.

  [Dükanyňyz ýerleşen bolsa ýa-da UREWROPADA HYZMATDAŞLARY IFYZ BOLAN BOLSA BOLAN BÖLÜMI goşuň]

  Kanuny esas

  Maglumatlary goramak baradaky umumy düzgünnama (“GDPR”) laýyklykda, Europeanewropa ykdysady sebtiniň (“EEA”) ýaşaýjysy bolsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy aşakdaky kanuny esaslarda işleýäris:

  [Kärhanaňyza degişli zatlaryň hemmesini goşuň]

  • Siziň razylygyňyz;
  • Siz bilen Saýtyň arasyndaky şertnamanyň ýerine ýetirilmegi;
  • Kanuny borçlarymyzy ýerine ýetirmek;
  • Durmuş gyzyklanmalaryňyzy goramak üçin;
  • Jemgyýetiň bähbidine ýerine ýetirilen işi ýerine ýetirmek;
  • Esasy hukuklaryňyzy we azatlyklaryňyzy bozmaýan kanuny bähbitlerimiz üçin.

  Saklamak

  Saýtyň üsti bilen zakaz edeniňizde, bu maglumatlary pozmagyňyzy haýyş edýänçäňiz, şahsy maglumatlaryňyzy ýazgylarymyz üçin saklarys.Öçürmek hukugyňyz barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky 'Hukuklaryňyz' bölümine serediň.

  Awtomatiki karar bermek

  EEA-nyň ýaşaýjysy bolsaňyz, karar kabul etmegiň size kanuny täsiri bolan ýa-da size başga-da ep-esli täsir eden ýagdaýynda, diňe awtomatiki karar kabul etmegiň (profilini hem öz içine alýar) esasynda gaýtadan işlemäge garşy çykmaga hakyňyz bar.

  We [DOOK / DOOK]Müşderiniň maglumatlaryny ulanyp kanuny ýa-da başga bir möhüm ähmiýete eýe bolan doly awtomatiki karar bermek bilen meşgullan.

  “Shopify” prosessorymyz, size kanuny ýa-da başga bir täsir etmeýän galplyklaryň öňüni almak üçin çäkli awtomatlaşdyrylan kararlary ulanýar.

  Awtomatiki karar bermegiň elementlerini öz içine alýan hyzmatlar:

  • Gaýtalanan şowsuz amallar bilen baglanyşykly IP adresleriň wagtlaýyn gara sanawy.Bu gara sanaw az sanly dowam edýär.
  • Gara sanawdaky IP adresleri bilen baglanyşykly kredit kartoçkalarynyň wagtlaýyn gara sanawy.Bu gara sanaw az sanly gün dowam edýär.

  Şahsy maglumatlary satmak

  [IŞ KÖMEKÇILIGI KALIFORNI CONA MASLAHATÇYLYGYNYIV MAZMUNY ÜÇIN TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLSA .YZ

  Sahypamyz, Kaliforniýanyň sarp edijileriniň gizlinlik kanuny 2018-nji ýyldaky (“CCPA”) kesgitlenişi ýaly şahsy maglumatlary satýar.

  [Goýmak:

  • satylan maglumatlaryň kategoriýalary;
  • DÜZGÜN GÖRNÜŞLERI ULANAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOK
  • satuwdan nädip ýüz öwürmelidigi barada görkezmeler;
  • işiňiz kämillik ýaşyna ýetmedikleriň (16 ýaşa çenli) maglumatlary satýandygyna ýa-da tassyklaýjy rugsat alýandygyňyza;
  • maglumat satmak üçin maliýe höweslendirýän bolsaňyz, höweslendirişiň nämedigi barada maglumat beriň.]

   

  Hukuklaryňyz

  [Dükanyňyz ýerleşen bolsa ýa-da UREWROPADA HYZMATÇYLAR BOLSA IFYZ BOLAN BÖLÜMI goşuň]

  GDPR

  EEA-nyň ýaşaýjysy bolsaňyz, siz hakda saklaýan Şahsy Maglumatlarymyza girmäge, ony täze hyzmata geçirmäge we Şahsy maglumatlaryňyzyň düzedilmegini, täzelenmegini ýa-da pozulmagyny haýyş edip bilersiňiz.Bu hukuklardan peýdalanmak isleseňiz, ýokardaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.]

  Şahsy maglumatlaryňyz ilki Irlandiýada işlener we soňra Europeewropanyň daşyndan saklamak we mundan beýläk işlemek üçin Kanada we ABŞ-a iberiler.Maglumat geçirişleriniň GDPR-a nädip laýyk gelýändigi barada has giňişleýin maglumat üçin “Shopify” -iň GDPR sahypasyna serediň:https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

  [IŞ KÖMEKÇILIGI KALIFORNI CONA MASLAHATÇYLYGYNYIV GYSGAÇA KANUNY ÜÇIN TERJIME EDIP BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAR]

  CCPA

  Kaliforniýanyň ýaşaýjysy bolsaňyz, siz hakda saklaýan Şahsy Maglumatlarymyza ('Bilmek hukugy' diýlip hem atlandyrylýar) girip, ony täze hyzmata geçirmäge we Şahsy maglumatlaryňyzyň düzedilmegini soramaga hakyňyz bar. , täzelendi ýa-da pozuldy.Bu hukuklardan peýdalanmak isleseňiz, ýokardaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.]

  Bu haýyşlary öz adyňyzdan ibermek üçin ygtyýarly agent bellemek isleseňiz, ýokardaky adrese ýüz tutuň.

  Gutapjyklar

  Gutapjyk, Saýtymyza gireniňizde kompýuteriňize ýa-da enjamyňyza göçürilýän az mukdarda maglumatdyr.Funksiýa, öndürijilik, mahabat we sosial media ýa-da mazmun gutapjyklary ýaly birnäçe dürli gutapjyklary ulanýarys.Gutapjyklar, web sahypaňyza amallaryňyzy we islegleriňizi (giriş we sebit saýlamak ýaly) ýatda saklamaga mümkinçilik bermek bilen gözleg tejribäňizi has gowulaşdyrýar.Diýmek, her gezek sahypa gireniňizde ýa-da bir sahypadan beýlekisine göz aýlanyňyzda bu maglumatlary täzeden girizmeli däl.Gutapjyklar, şeýle hem adamlaryň web sahypasyny nähili ulanýandyklary, mysal üçin ilkinji gezek girýändigi ýa-da ýygy-ýygydan girýändikleri barada maglumat berýär.

  Saýtymyzdaky tejribäňizi gowulandyrmak we hyzmatlarymyzy bermek üçin aşakdaky gutapjyklary ulanýarys.

  [Bu sanawy Shopify-iň häzirki söwda dükanyndaky gutapjyklaryň sanawyna garşy barlaň:https://www.shopify.com/legal/cookies ]

  Dükanyň işlemegi üçin zerur gutapjyklar

  Ady Funksiýa Dowamlylygy
  _ab Admine girmek bilen baglanyşykly ulanylýar. 2y
  _ Howpsuzlyk_sessiýa_id Dükanyň öňündäki nawigasiýa bilen baglanyşykly ulanylýar. 24s
  _shopify_country Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. sessiýa
  _shopify_m Müşderiniň gizlinlik sazlamalaryny dolandyrmak üçin ulanylýar. 1y
  _shopify_tm Müşderiniň gizlinlik sazlamalaryny dolandyrmak üçin ulanylýar. 30min
  _shopify_tw Müşderiniň gizlinlik sazlamalaryny dolandyrmak üçin ulanylýar. 2w
  _storefront_u Müşderi hasaby maglumatlary täzelemegi aňsatlaşdyrmak üçin ulanylýar. 1min
  _ yzarlamak_konsent Gözleg saýlawlary. 1y
  c Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 1y
  araba Söwda arabasy bilen baglanyşykly ulanylýar. 2w
  arabaglanyşyk Söwda arabasy bilen baglanyşykly ulanylýar. 2w
  araba_sig Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 2w
  araba Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 2w
  arabasy Söwda arabasy bilen baglanyşykly ulanylýar. 2w
  töleg Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 4w
  Checkout_token Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 1y
  dinamiki_ barlag_ görkeziş_on_kart Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 30min
  gizlemek_shopify_pay_for_checkout Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. sessiýa
  saklaň Alyjynyň lokalizasiýasy bilen baglanyşykly ulanylýar. 2w
  master_device_id Söwdaçy giriş bilen baglanyşykly ulanylýar. 2y
  Öňki ädim Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 1y
  ýadyňa sal Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 1y
  ygtybarly_ müşderi_sig Müşderiniň girişi bilen baglanyşykly ulanylýar. 20y
  shopify_pay Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 1y
  shopify_pay_redirect Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. Bahasyna baglylykda 30 minut, 3w ýa-da 1y
  Storefront_digest Müşderiniň girişi bilen baglanyşykly ulanylýar. 2y
  yzarlanan_start_checkout Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. 1y
  Checkout_one_ tejribe Çykyş bilen baglanyşykly ulanylýar. sessiýa

  Hasabat we analitika

  Ady Funksiýa Dowamlylygy
  _land_ sahypa Giriş sahypalaryny yzarlaň. 2w
  _orig_referrer Giriş sahypalaryny yzarlaň. 2w
  _s Analitikleri satyn alyň. 30min
  _shopify_d Analitikleri satyn alyň. sessiýa
  _shopify_s Analitikleri satyn alyň. 30min
  _shopify_sa_p Marketing we ugrukdyrmalar bilen baglanyşykly analitikleri satyn alyň. 30min
  _shopify_sa_t Marketing we ugrukdyrmalar bilen baglanyşykly analitikleri satyn alyň. 30min
  _shopify_y Analitikleri satyn alyň. 1y
  _y Analitikleri satyn alyň. 1y
  _shopify_evids Analitikleri satyn alyň. sessiýa
  _shopify_ga Shopify we Google Analytics. sessiýa

  [BAŞGA KOKI ORA-DA ULANMAK ÜÇIN GEÇIRILEN TEXNOLOGIESALARY]

  Kukiniň kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamyňyzda näçe wagt galjakdygy, onuň “dowamly” ýa-da “sessiýa” gutapjygyna baglydyr.Sessiýa gutapjyklary, göz aýlamagy bes edýänçäňiz we dowamly gutapjyklar gutarýança ýa-da pozulýança dowam edýär.Ulanylýan gutapjyklarymyzyň köpüsi dowamly we enjamyňyza göçürilen senesinden 30 minutdan iki ýyla çenli dowam eder.

  Gutapjyklary dürli usullar bilen dolandyryp we dolandyryp bilersiňiz.Gutapjyklary aýyrmak ýa-da blokirlemek, ulanyjy tejribäňize ýaramaz täsir edip biljekdigini we web sahypamyzyň käbir böleklerine doly girip bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

  Brauzerleriň köpüsi gutapjyklary awtomatiki kabul edýärler, ýöne brauzeriňiziň “Gurallar” ýa-da “Saýlamalar” menýusynda köplenç tapylan brauzer dolandyryşlary arkaly gutapjyklary kabul edip-kabul etmejekdigini saýlap bilersiňiz.Brauzer sazlamalaryňyzy nädip üýtgetmelidigi ýa-da gutapjyklary nädip blokirlemeli, dolandyrmaly ýa-da süzüp boljakdygy barada has giňişleýin maglumat üçin brauzeriňiziň kömek faýlynda ýa-da aşakdaky ýaly sahypalarda tapyp bilersiňiz:www.allaboutcookies.org.

  Mundan başga-da, gutapjyklary petiklemek, mahabat hyzmatdaşlarymyz ýaly üçünji taraplar bilen maglumatlary paýlaşmagymyzyň doly öňüni alyp bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Hukuklaryňyzy ulanmak ýa-da bu taraplar tarapyndan maglumatlaryňyzy ulanmakdan ýüz öwürmek üçin ýokardaky “Özüňi alyp baryş mahabaty” bölümindäki görkezmelere eýeriň.

  Yzarlama

  “Yzarlama” signallaryna nädip jogap bermelidigi barada yzygiderli pudaklaýyn düşünişme ýoklugy sebäpli, brauzeriňizden şeýle signal tapanymyzda maglumat ýygnamak we ulanyş amallarymyzy üýtgetmeýäris.

  Üýtgeşmeler

  Mysal üçin, amallarymyza ýa-da beýleki amaly, kanuny ýa-da kadalaşdyryjy sebäplere görä üýtgeşmeleri görkezmek üçin wagtal-wagtal bu Gizlinlik Policyörelgelerini täzeläp bileris.

  Şikaýatlar

  Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, şikaýat etmek isleseňiz, ýokardaky “Aragatnaşyk” bölüminde görkezilen maglumatlary ulanyp, e-poçta ýa-da poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Şikaýatyňyza beren jogabymyz bilen kanagatlanmasaňyz, şikaýatyňyzy degişli maglumatlary goramak edarasyna bermäge hakyňyz bar.Dataerli maglumatlary goramak edarasyna ýa-da gözegçilik gullugymyz bilen şu ýere ýüz tutup bilersiňiz:[Siziň ýurisdiksiýaňyzdaky maglumatlary goramak edarasy üçin aragatnaşyk maglumatlary ýa-da web sahypasyny goşuň.Mysal üçin:https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

  Iň soňky täzelenen:[Sene]