BIZI PL meýilnamamyz

BIZI PL meýilnamamyz

Markanyň asyl niýeti

ösüşTaryh
ösüş
Taryh
Markabahasy
Marka
bahasy
biziňgörüş
biziň
görüş

Markanyň asyl niýeti

Biz ynanýarys

Modanyň gözelligi, haýsy millete, deriniň reňkine ýa-da haýsy dine degişlidigine garamazdan her kim üçin elýeterli bolup biler diýip hasaplaýarys.Asyl maksadymyz, her kim görelde bolup biler ýaly Gözelligi hemmelere ýetirmek.Weöne ulalanymyzdan soň onlaýn satuwlaryň çäklendirmelerine-de düşündik.Şeýlelik bilen, global hyzmatdaşlygy ösdürip, öz markamyzy has köp adama ýetirmegi maksat edindik.

10 + ýyl
tejribe

On ýyllyk gözleg we önümçilik tejribesi bilen

300+ marka
we paýlaýjylar

300-den gowrak marka we paýlaýjylara önüm bermek

90+ ýurt
we sebitler

90-dan gowrak ýurtda we sebitde hyzmat etmek.

Ösüş
Taryh

Gowy marka etmek üçin ilkinji zat a
gowy önüm.

2000-nji ýyldan bäri kontakt linzalary pudagynda işleýäris.

Biziň ädimlerimiz şu ýerden başlaýar

2012-nji ýylda

Zawod köpçülikleýin önümçilige başlady.On ýyllyk gözleg we önümçilik tejribesi bilen, netijeli tehniki topar döretdik we ...

2020-nji ýyldan bäri

Jonson we Jonson, Kuper we Alkon ýaly kremniy gidrogel tehnologiýasyny öwrenmek we öz “Diverse Beauty” markamyz bilen üpjün etmek kararyna geldik.

2012-nji ýylda

Biziň markamyz Hytaýda we onuň töweregindäki sebitlerde gowy netijeleri gazandy.Şeýle hem, EYES başlangyjy bilen bize mätäçlere gaýtaryp bermäge itergi berýär.

Marka bahasy

Öz jogapkärçiligimizi ýerine ýetirmek üçin EYES inisiatiwasyny döretdik, onuň üsti bilen her çärýekde başga haýyr-sahawata goldaw bereris.Her çärýekde täze haýyr-sahawat saýlamak, güýjümizi bir gurama bagyşlamagyň ýerine, biziň wezipämiz:

01

Gözler

E

Hemmeler

E: her kim sebite ýa-da ýurda garamazdan guramalary saýlaýar.Her birimiz garaşsyz şahsyýet, hemmämiz dünýäni söýýäris, gözelligi söýmäge hakymyz bar.

02

Gözler

Y

Youthaş

:: Youthaşdyr Mätäç täze guramalara kömek etmek üçin elmydama ýaş boluň we hemişe gözüňizden ýaş döksin.

03

Gözler

E

Lezzet al

E: warmylylykdan lezzet alyň, Söýgiden lezzet alyň, Gün şöhlesinden lezzet alyň, Özboluşly we owadan lezzet alyň we dünýä biziň her birimize berýän parahatçylyk we azatlyk hukuklaryndan lezzet alyň

04

Gözler

S

Güneş

S: Optimist boluň, ýylgyrmagy, rahatlygy we söýgini dowam etdiriň, gün şöhlesine eýeriň, günüň ýylylygyny duýuň, tebigata ymtylyň, gözellige eýeriň.

Görüşimiz

Durmuşyňyzy eýýäm üýtgedeniňizden soň, bu habary ýaýratmagyňyz we bu söýginiň görnükliligini giňeltmek üçin zerur zat, geliň, dünýäniň her künjegini gyzdyrmak üçin söýgi söweşine başlalyň.

Bizi gaharlandyrýan we umytsyz edýän zat.

Dünýäniň ýylylygyny küýseýärin, ýöne durmuş hakykaty adalatly däl, adamlar düşünjeden doly, ýurtlar uruşlardan doly, aýallar biri-birinden aýrylýar, bu bolsa gaharymyzy we umytsyzlygymyzy döredýär.Milletleriň arasyndaky medeni tapawut, adamlara adalatsyz garalmagyna, kemsidilmegine, ezilmegine, kemsidilmegine we maýyp bolmagyna sebäp bolýar.näme üçin doglandygymyzy pikirlenýäris, ýöne jogap ýok.

Eger siz hem bir zat etmek isleseňiz, geliň şertnama baglaşalyň.

Dünýä sizsiz janlylygy ýitirer,

Loveeriň söýgüli iýmitini örtýän möý ýaly, söýgi dokalýan ýeriň aşagynda örtüljekdigine ynanýaryn, geliň, bu ýyly düşegi düzmäge synanyşalyň.

Dünýäni asuda etmek üçin hiç zat edip bilmeýändigimize gynanýaryn

Durmuşyňyz biziň kömegimiz bilen üýtgese, başgalara kömek etmek we söýgini geçirmek üçin eliňizden gelenini ediň.

Dürli tejribeler sizi tapawutlandyrýar

Elmydama biziň her birimiz üçin has gowy geljegiň bardygyna ynanýaryn.

Dünýäniň ýylylygyny küýseýärin, ýöne durmuş hakykaty adalatly däl, adamlar düşünjeden doly, ýurtlar uruşlardan doly, aýallar biri-birinden aýrylýar, bu bolsa gaharymyzy we umytsyzlygymyzy döredýär.Milletleriň arasyndaky medeni tapawut, adamlara adalatsyz garalmagyna, kemsidilmegine, ezilmegine, kemsidilmegine we maýyp bolmagyna sebäp bolýar.näme üçin doglandygymyzy pikirlenýäris, ýöne jogap ýok.