Marka bahasy

Öz jogapkärçiligimizi ýerine ýetirmek üçin EYES inisiatiwasyny döretdik, onuň üsti bilen her çärýekde başga haýyr-sahawata goldaw bereris.Her çärýekde täze haýyr-sahawat saýlamak, güýjümizi bir gurama bagyşlamagyň ýerine, biziň wezipämiz:

01

Gözler

E

Hemmeler

E: her kim sebite ýa-da ýurda garamazdan guramalary saýlaýar.Her birimiz garaşsyz şahsyýet, hemmämiz dünýäni söýýäris, gözelligi söýmäge hakymyz bar.

02

Gözler

Y

Youthaş

:: Youthaşdyr Mätäç täze guramalara kömek etmek üçin elmydama ýaş boluň we hemişe gözüňizden ýaş döksin.

03

Gözler

E

Lezzet al

E: warmylylykdan lezzet alyň, Söýgiden lezzet alyň, Gün şöhlesinden lezzet alyň, Özboluşly we owadan lezzet alyň we dünýä biziň her birimize berýän parahatçylyk we azatlyk hukuklaryndan lezzet alyň

04

Gözler

S

Güneş

S: Optimist boluň, ýylgyrmagy, rahatlygy we söýgini dowam etdiriň, gün şöhlesine eýeriň, günüň ýylylygyny duýuň, tebigata ymtylyň, gözellige eýeriň.

Görüşimiz

Durmuşyňyzy eýýäm üýtgedeniňizden soň, bu habary ýaýratmagyňyz we bu söýginiň görnükliligini giňeltmek üçin zerur zat, geliň, dünýäniň her künjegini gyzdyrmak üçin söýgi söweşine başlalyň.

Bizi gaharlandyrýan we umytsyz edýän zat.

Dünýäniň ýylylygyny küýseýärin, ýöne durmuş hakykaty adalatly däl, adamlar düşünjeden doly, ýurtlar uruşlardan doly, aýallar biri-birinden aýrylýar, bu bolsa gaharymyzy we umytsyzlygymyzy döredýär.Milletleriň arasyndaky medeniýet tapawudy, adamlara adalatsyz garalmagyna, kemsidilmegine, ezilmegine, kemsidilmegine we maýyp bolmagyna sebäp boldy.näme üçin doglandygymyzy pikirlenýäris, ýöne jogap ýok.

Eger siz hem bir zat etmek isleseňiz, geliň şertnama baglaşalyň.

Dünýä sizsiz janlylygy ýitirer,

Loveeriň söýgüli iýmitini örtýän möý ýaly, söýgi dokalýan ýeriň aşagynda örtüljekdigine ynanýaryn, geliň, bu ýyly düşegi düzmäge synanyşalyň.

Dünýäni asuda etmek üçin hiç zat edip bilmeýändigimize gynanýaryn

Durmuşyňyz biziň kömegimiz bilen üýtgese, başgalara kömek etmek we söýgini geçirmek üçin eliňizden gelenini ediň.

Dürli tejribeler sizi tapawutlandyrýar

Elmydama biziň her birimiz üçin has gowy geljegiň bardygyna ynanýaryn.

Dünýäniň ýylylygyny küýseýärin, ýöne durmuş hakykaty adalatly däl, adamlar düşünjeden doly, ýurtlar uruşlardan doly, aýallar biri-birinden aýrylýar, bu bolsa gaharymyzy we umytsyzlygymyzy döredýär.Milletleriň arasyndaky medeniýet tapawudy, adamlara adalatsyz garalmagyna, kemsidilmegine, ezilmegine, kemsidilmegine we maýyp bolmagyna sebäp boldy.näme üçin doglandygymyzy pikirlenýäris, ýöne jogap ýok.

Meýilnama bilen dürli gözellik markasyny gözleýärsiňizmi?Kontakt linzalaryny bizden onlaýn zakaz ediň!Saýlawymyzda açyk gök kontakt linzalary, aýna kontakt linzalary we ýaşyl kontaktlar bar.Mundan başga-da, köpugurly kontakt linzalarymyz ýakyn we uzak görüş düzedişlerine mätäçler üçin amatly çözgüt hödürleýär.Öz içine alyjylygy we dürlüligi bahalandyrýan marka bolanymyza buýsanýarys we size her gün özüňizi ynamly we owadan duýmaga kömek etmegi maksat edinýäris.