zrgs

Habarlar

 • Lukmanlar bu aýalyň gabaklarynyň aşagyna 23 kontakt linzasynyň bardygyny aýdýarlar.

  Oftalmologyň pikiriçe, “gözünde bir zadyň bardygyny” duýan aýalyň hakykatdanam bir gezek ulanylýan kontakt linzalary bar.Kaliforniýanyň Newport kenaryndaky Kaliforniýa oftalmologiýa birleşiginiň doktory Katerina Kurteewa bir topar kontak tapanyna geň galdy ...
  Koprak oka
 • Kontaktlaryňyzyň diametrini nädip saýlamaly?

  Kontaktlaryňyzyň diametrini nädip saýlamaly?

  Kontaktlaryňyzyň diametrini nädip saýlamaly eter Diametri Kontaktlaryňyzyň diametri kontaktlaryňyzy saýlamakda parametrdir.Kontaktlaryňyzyň reňkiniň we nagşynyň we ululygynyň utgaşmasy ...
  Koprak oka
 • Ortokeratologiýa - çagalarda miýopiýany bejermegiň açary

  Soňky ýyllarda dünýäde miýopiýanyň köpelmegi bilen bejergi almaly hassalar az däl.ABŞ-nyň 2020-nji ýyldaky ilat ýazuwyny ulanyp, miýopiýanyň ýaýramagy baradaky çaklamalar, ýurtda her ýyl miýopiýa keseli bolan her bir çaga üçin 39,025,416 göz synagynyň geçirilýändigini we ýylda iki synag geçiriljekdigini görkezýär.takmynan biri ...
  Koprak oka
 • BAE göz ideg bazary 2022 hasabaty: Dowam edýän gözleg we ösüş ösüş üçin täze mümkinçilikleri açýar

  DUBLIN - (BIZNES WIR) - “BAE-iň göz hyzmaty bazary, önümiň görnüşi boýunça (äýnek, kontakt linzalary, IOL, göz damjalary, göz witaminleri we ş.m.), örtükler (anti-reflektiw, UV, başgalar), obýektiw materiallar tarapyndan paýlaýyş kanallary, sebit boýunça bäsdeşlik çaklamalary we mümkinçilikleri, 2027 ″ sag ...
  Koprak oka
 • Gaty aragatnaşyk linzalary we ýumşak aragatnaşyk linzalary

  Gaty aragatnaşyk linzalary we ýumşak aragatnaşyk linzalary

  Gaty ýa-da ýumşak?Kontakt linzalary çarçuwalardan has amatly dünýä hödürläp biler.Çarçuwaly äýneklerden kontakt linzalaryna geçmek kararyna geleniňizde, obýektiwleriň birden köp görnüşine duş gelmek mümkin.Har arasyndaky tapawut ...
  Koprak oka
 • Reňkli kontakt linzalarynyň görnüşleri

  Reňkli kontakt linzalarynyň görnüşleri

  Reňk kontaktlarynyň görnüşleri Görünýän reňk Bu, adatça goýlanda we aýrylanda has gowy görmäge kömek etmek ýa-da taşlasaňyz, linza goşulan açyk gök ýa-da ýaşyl reňkdir.Görünýän reňkler degişlidir ...
  Koprak oka
 • Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun

  Orta güýz baýramyňyz gutly bolsun

  Hytaýyň orta güýz festiwaly, maşgala, dostlar we ýetip gelýän hasyl baýramçylygy.Orta güýz festiwaly Hytaýyň iň möhüm baýramçylyklaryndan biridir we tanalýar we bellenýär ...
  Koprak oka
 • Reňkli aragatnaşyklar howpsuzmy?

  Reňkli aragatnaşyklar howpsuzmy?

  Reňkli aragatnaşyklar howpsuzmy?Reňkli aragatnaşyk linzalaryny geýmek ygtybarlymy?FDA FDA tarapyndan tassyklanan reňkli kontakt linzalaryny geýmek düýbünden ygtybarly ...
  Koprak oka
 • Kontakt linzalaryna nädip ygtybarly ideg etmeli

  Kontakt linzalaryna nädip ygtybarly ideg etmeli

  Kontakt linzalaryna nädip ideg etmeli Gözleriňizi sagdyn saklamak üçin, kontakt linzalaryňyza degişli ideg görkezmelerini ýerine ýetirmek möhümdir.Beýle etmezlik, köp sanly göz ýagdaýyna, şol sanda çynlakaý ýokançlyklara sebäp bolup biler.Görkezmäni ýerine ýetiriň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2