5fe1e9d01be8da963f49c3697ffd753
banner1
00b0779ec3854014e1d57c24a3c234e
海报 2- 手机 端
 • 66 <sup>+</sup> eksport edýän ýurtlar

  66+ Exporturtlary eksport edýär

 • 1660m <sup>2</sup> Zawod meýdany

  1660m2Zawod meýdany

 • 300 <sup>+</sup> Kärhananyň işgärleri

  300+Kärhananyň işgärleri

 • 32 <sup>+</sup> Hyzmatdaşlar

  32+ Hyzmatdaşlar

Efs

Marka hekaýasy

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Nireden bolsaňyzam, haýsy şahsyýeti görkezseňiz, gözelligiňizi görmeli, DB reňkli kontakt linzalary siziň barlygyňyz üçin zerur energiýany ýaýradýar.Göz gözellik syýahatyňyzy DB bilen başlalyň.Biz gazanan reňkli kontakt linzalary satmak we öndürmek boýunça 10 ýyllyk tejribämiz bilen DB-ni işe girizdik.

Has giňişleýin gör
Wideo

KÖPÇÜLIK ÜPJÜNÇILIGI

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Ösmegine goldaw beriň

öndürmek we işlemek

Önümlerimiz

Size iň oňat hilli önümler hödürleýäris

Has köp>>

Haryt
howpsuzlygy
we synag

Jogapkärçilikli boluň
önümler we ulanyjylar

galyp
reňk çap etmek
emele getirýär
öwrülmegi
ýalpyldawuk
aýry
Proýeksiýa barlagy
çykarmak
Hasyl
sterilizasiýa
Önümiň barlagy
Ammar
Etiketleme

01

Galyp

Kontakt linzasynyň galyndysy öz-özünden öndürilýär we öndürilýär, bu obýektiwiň rahatlygyny üpjün edýär

Highokary öndürijilikli servo dolandyrylýan awtomatiki galyndy sanjym galyplaýyş maşynyny we özbaşdak ösen tehnologiýany kabul edýär, her ýyl dürli spesifikasiýaly 180 million kontakt linza galyplary çykýar.Önümiň hili durnukly we birmeňzeş bolup, göz gama laýyk gelýän her linzanyň içki arkasynyň rahatlygyny üpjün edýär.

Has giňişleýin gör

02

Reňk çap etmek

"Sandwiç" boýag prosesi we pigmente gowy gözegçilik etmek

Saýlanan pigment, ýumşak gidrofil kontakt linzasynda ulanmak üçin FDA tarapyndan tassyklandy.Nusga çap etmek, pigment bilen kornea arasynda göni aragatnaşykdan gaça durmak üçin "sandwiç" sendwiç prosesini kabul edýär, şonuň üçin howpsuzlygy, rahatlygy, dowamly parlaklygy üpjün etmek we obýektiwiň hiç haçan öçmezligi üçin.Reňk çap etmek, reňkli ýumşak gidrofil kontakt linzasynyň ähli önümçilik prosesidir.Galybyň geçiş meýdanynda dürli reňkleriň we nagyşlaryň nagyşlaryny çap etmekdir.

Has giňişleýin gör

03

Formasiýa

Iýmitlendiriji galyndy üçin üç basgançakly ýokary temperatura emele getiriň (temperatura gözegçilik takyklygy 0,1C), galyndy bilen şablonyň arasyndaky boşlugy doldurýan esasy material, obýektiwiň boş bolmagy üçin ýokary temperaturada bejerilýär.

Has giňişleýin gör

04

Aýlanmak

Garyşyk geçiş zolagy: tekiz, yzygiderli geçiş, birmeňzeş
Diopter: rugsat berilýän gyşarmak (gury beden) ± 0.10d

Softumşak gidrofil kontakt linzasynyň önümçiligi ýarym galyplaýyş öwrümini kabul edýär, ýagny obýektiwiň daşky ýüzleý bejergisi köp basgançakly ýeke fokus öwrüliş prosesi we obýektiwiň yzky ýüzüni bejermek galypdyr.Bu amalda, ýokary temperaturaly bejergiden soň obýektiwiň üstki bölegi optiki meýdany kesmek üçin kesilýär we obýektiwiň gyrasyny garyşdyrýar.Öwrüm prosesi obýektiw optiki öndürijilik, merkeziň galyňlygy, üst we gyrasy ýaly möhüm hil aýratynlyklaryny emele getirmekdir.Aýlanyş takyklygy 0,001mm bolup, ähli kontakt linzalaryny öndürmek prosesinde esasy prosesdir.

Has giňişleýin gör

05

Polishing

Önümiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýalpyldawuk poroşok taýýarlaň

Faceerüsti: optiki merkez meýdanynda kemçilik bolmaz
Optiki däl meýdan ≥ 2,5x ulaltýan aýna bilen görünýän hapalardan azat bolmalydyr
Obýektiviň üstü, köp ýaýly ýeke fokus öwrüliş prosesi bilen işlenýär we 200-500 mesh ultra inçe alýumin aýnasy bilen ýalpyldadylýar, şonuň üçin obýektiwiň üstündäki öwrüm yzyny aýyrmak we daşky ýaýyň könelmegini üpjün etmek üçin. linza.

Has giňişleýin gör

06

Aýry-aýry

Merkeziň galyňlygyny barlaň

Obýekti galyp doly gyzýança elektrik ýyladyş plastinkasynda bişiriň we obýekti bölüjiniň galyndysyndan aýryň.

Has giňişleýin gör

07

Proýeksiýa barlagy

Barlag, ýeriň hili

Ultra inçe alýumin aýnasy bilen ýalpyldawuk
17x obýektiw ulaltmak synagy

Has giňişleýin gör

08

Gazyp almak

Surfaceerüsti galyndylary aýyryň

Temperatureokary temperaturaly bug gazyp almak prosesinde düýbünden reaksiýa bildirmedik galyndy monomerleri aýryp biler.

Has giňişleýin gör

09

Hasyl

Gorag ergini, çüýşe (PP), saklaýjy we ýuwmak

Gorap saklamak çözgüdi bor kislotasy buferi we 100000 derejeli arassa meýdan, ýükleme tapawudy ≤ 1ml.

Has giňişleýin gör

10

Sterilizasiýa

Wagt: 30min
Temperatura: 121 ℃

Temperatureokary temperatura çygly sterilizasiýa, 121 ℃, 30min.

Has giňişleýin gör

11

Tamamlanan önüm barlagy

Taýýar çüýşede hapalaryň bardygyny we adaty duzuň kabul edilişini üns bilen barlaň.

Lightagtylyk gutusynda gorap saklamak çözgüdiniň aýdyňlygyny barlaň.

Has giňişleýin gör

12

Ammar

Finishedarym taýýar önüm ammary

15 gün dynç alyň we mikrobiologiki synag geçiriň.

Has giňişleýin gör

13

Etiketleme

Bellik önümleri

Taýýar önümleri bellemek, iň az satuw birligi: çüýşe / PP bellik etmek.

Has giňişleýin gör

Zawodyň tanyşdyrylyşy

Zawodymyzy wideo arkaly size hödürläň

DB stansiýasy-OEM HYZMATY

BIZ BILEN NOWDIP işlemeli

dt

Kamil fransuzdan gelýär

tehniki goldaw
tehniki goldaw tehniki goldaw

Kamil
Fransiýadan gel

Fransiýanyň romantik paýtagty Kamil öz suratlarynyň sergisini taýýarlaýar.Onuň pikiriçe, göz reňkli kontakt linzalaryny ýitirip bilmeýär

Müsürden Mişarowa

tehniki goldaw
tehniki goldaw tehniki goldaw

Tassos
Müsüriň aşaky Nil ýurdundan geliň

Wepaly ýoldaşymyz kim, ýerli ýagdaýyň gaty gowy däldigini, gyzlaryň esasan musulmandygyny we hemişe perde geýmelidigini aýtdy. Kontakt linzalary häzirki wagtda iň gowy hyzmatdaş.

AU-dan Mişarowa

tehniki goldaw
tehniki goldaw tehniki goldaw

DAVID
ANGLO-Awstraliýadan gel

Surat we tebigaty gowy görýän adam.Countryurdunda kenguru we koala ýaly aýratyn haýwanlar bar, olar edil ullakan pandalarymyz ýaly, gaty gyzykly we ýakymly.Bu, tebigatyň bize beren jogaby

Saud Arabystanyndan gelýär

tehniki goldaw
tehniki goldaw

Mişarowa
Russiýadan geliň

Kos dükanyna eýýäm eýe bolan we kosplaydan lezzet alýan kiçijik dostumyz.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzdan bäri önümlerimizden gaty kanagatlanýar.

Saud Arabystanyndan gelýär

tehniki goldaw
tehniki goldaw

he
Saud Arabystanyndan gelýär

Bu, aýaly ony surata aldy, sebäbi adamsynyň goldawy, şonuň üçin aýalynyň ýerli kontakt linzalary dükany bar we köp pul gazanýar, onuň has köp güneşli ýylgyrýan suraty

Öýlenmek ABŞ-dan

tehniki goldaw tehniki goldaw

Öýlen
ABŞ-dan gelýär

Öýlenmek sporty halaýar we indiki hepde tennis oýny geçirýär.Kontakt linzalaryny geýmek onuň kazyýetde has güýçli boljakdygyny we çempionatda ýeňiş gazanjakdygyna ynanýandygyny aýtdy

Bagtyýarlyk Kanadadan gelýär

tehniki goldaw tehniki goldaw

LUCY
Kanadadan gel

Zehinli Demirgazyk Amerikaly aýal.Makiýaup etmegi halaýan we önümlerimizi hem tanaýan owadan ene.Köplenç gözleriň kalbyň penjiresidigini, kosmetiki kontakt linzalarynyň onuň üçin örän möhümdigini aýdýar

ELENA Braziliýadan gelýär

tehniki goldaw tehniki goldaw

ELENA
Braziliýadan gel

Biologiýa boýunça lukman, köplenç işleýär we daş keşbine kän bir ähmiýet bermeýär, Braziliýada erkekleriň we aýallaryň arasynda erkekleriň köpdügini, "owadan gyzlarymyz köp, ýöne oglanlar az" diýdi.

Ol Perudan gelýär

tehniki goldaw tehniki goldaw

Ol
Perudan gelýär

Bu Peruwly müşderimiz, syýahat etmegi halaýar we tebigatda bolmak ony durmuşyň hakyky manysyny duýýar

Kompaniýanyň ösüşi

Size iň oňat hilli önümler hödürleýäris

2000

Ilkinji äýnek bölek satuw dükanymyzy äpet pandalaryň doglan ýeri anan Siçuanda açdyk.

2000

2005

Kompaniýa Çengdu şäherine göçdi we beýleki satyjylara reňkli kontakt linzalary berip başlady.

2005

2012

Satyş tertibi awtonom ulgamdan onlaýn görnüşine üýtgedi we kompaniýa has köp satyjylara hyzmat etmek üçin köpçülikleýin önümçilige we kontakt linzalaryny öndürmäge başlady.

2012

2019

Kompaniýanyň önümlerini dünýä tanatmak üçin Alibaba 、 eBay 、 AliExpress International stansiýasyna bil baglamak.

2019

2020

Jonson we Jonson, Kuper we Alkon ýaly silikon gidrogel tehnologiýasynyň gözlegine bagyşlanyp, garaşsyz “Diverse Beauty” markamyzy hödürleýäris.

2020

2022

Biziň markamyz Hytaýda we onuň töwereginde gowy netijeler gazandy.Şeýle hem, bize mätäçlere gaýtaryp bermäge itergi berdi we EYES başlangyjy bilen geldik.Her aý satýan önümlerimizden alnan girdejiniň bir bölegini dürli haýyr-sahawat guramalaryna bagyşlaýarys.

2022

Geljek

Bizde eýýäm kremniý gidrogel tehnologiýasy bar.

Geljek

Habar býulleteni

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.