c69dd589f8ab2b2ecda3c8f5234e873
de818d884d5398e13da4d53aacf4342
海报 2
海报 3
海报 2- 手机 端
海报 1- 手机 端
 • 136 <sup>+</sup> eksport edýän ýurtlar

  136+ Exporturtlary eksport etmek

 • 1660m <sup>2</sup> Zawod meýdany

  1660m2Zawod meýdany

 • 3000 <sup>+</sup> Kärhananyň işgärleri

  3000+Kärhananyň işgärleri

 • 378 <sup>+</sup> Hyzmatdaşlar

  378+ Hyzmatdaşlar

879-1150

Marka hekaýasy

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Nireden bolsaňyzam, haýsy şahsyýeti görkezseňiz, gözelligiňizi görmeli, DB reňkli kontakt linzalary siziň barlygyňyz üçin zerur energiýany ýaýradýar.Göz gözellik syýahatyňyzy DB bilen başlalyň.Biz gazanan reňkli kontakt linzalary satmak we öndürmek boýunça 10 ýyllyk tejribämiz bilen DB-ni işe girizdik.

Has giňişleýin gör

KÖPÇÜLIK ÜPJÜNÇILIGI

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Ösmegine goldaw beriň

öndürmek we işlemek

Önümlerimiz

Size iň oňat hilli önümler hödürleýäris

Has köp>>

azgds

Zawodyň tanyşdyrylyşy

Zawodymyzy wideo arkaly size hödürläň

DB stansiýasy-OEM HYZMATY

BIZ BILEN NOWDIP işlemeli

地图

Hyzmat çäkleri

Dünýädäki 70+ ýurtlary we sebitleri öz içine alýar

Kamil fransuzdan gelýär

tehniki goldaw
tehniki goldaw tehniki goldaw

Kamil
Fransiýadan gel

Fransiýanyň romantik paýtagty Kamil öz suratlarynyň sergisini taýýarlaýar.Onuň pikiriçe, göz reňkli kontakt linzalaryny ýitirip bilmeýär

Müsürden Mişarowa

tehniki goldaw
tehniki goldaw tehniki goldaw

Tassos
Müsüriň aşaky Nil ýurdundan geliň

Wepaly ýoldaşymyz kim, ýerli ýagdaýyň gaty gowy däldigini, gyzlaryň esasan musulmandygyny we hemişe perde geýmelidigini aýtdy. Kontakt linzalary häzirki wagtda iň gowy hyzmatdaş.

AU-dan Mişarowa

tehniki goldaw
tehniki goldaw tehniki goldaw

DAVID
ANGLO-Awstraliýadan gel

Surat we tebigaty gowy görýän adam.Countryurdunda kenguru we koala ýaly aýratyn haýwanlar bar, olar edil ullakan pandalarymyz ýaly, gaty gyzykly we ýakymly.Bu, tebigatyň bize beren jogaby

Saud Arabystanyndan gelýär

tehniki goldaw
tehniki goldaw

Mişarowa
Russiýadan geliň

Kos dükanyna eýýäm eýe bolan we kosplaydan lezzet alýan kiçijik dostumyz.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzdan bäri önümlerimizden gaty kanagatlanýar.

Saud Arabystanyndan gelýär

tehniki goldaw
tehniki goldaw

he
Saud Arabystanyndan gelýär

Bu, aýaly ony surata aldy, sebäbi adamsynyň goldawy, şonuň üçin aýalynyň ýerli kontakt linzalary dükany bar we köp pul gazanýar, onuň has köp güneşli ýylgyrýan suraty

Öýlenmek ABŞ-dan

tehniki goldaw tehniki goldaw

Öýlen
ABŞ-dan gelýär

Öýlenmek sporty halaýar we indiki hepde tennis oýny geçirýär.Kontakt linzalaryny geýmek onuň kazyýetde has güýçli boljakdygyny we çempionatda ýeňiş gazanjakdygyna ynanýandygyny aýtdy

Bagtyýarlyk Kanadadan gelýär

tehniki goldaw tehniki goldaw

LUCY
Kanadadan gel

Zehinli Demirgazyk Amerikaly aýal.Makiýaup etmegi halaýan we önümlerimizi hem tanaýan owadan ene.Köplenç gözleriň kalbyň penjiresidigini, kosmetiki kontakt linzalarynyň onuň üçin örän möhümdigini aýdýar

ELENA Braziliýadan gelýär

tehniki goldaw tehniki goldaw

ELENA
Braziliýadan gel

Biologiýa boýunça lukman, köplenç işleýär we daş keşbine kän bir ähmiýet bermeýär, Braziliýada erkekleriň we aýallaryň arasynda erkekleriň köpdügini, "owadan gyzlarymyz köp, ýöne oglanlar az" diýdi.

Ol Perudan gelýär

tehniki goldaw tehniki goldaw

Ol
Perudan gelýär

Bu Peruwly müşderimiz, syýahat etmegi halaýar we tebigatda bolmak ony durmuşyň hakyky manysyny duýýar

Kompaniýanyň ösüşi

Size iň oňat hilli önümler hödürleýäris

2000

Ilkinji äýnek bölek satuw dükanymyzy äpet pandalaryň doglan ýeri anan Siçuanda açdyk.

2000

2005

Kompaniýa Çengdu şäherine göçdi we beýleki satyjylara reňkli kontakt linzalary berip başlady.

2005

2012

Satyş tertibi awtonom ulgamdan onlaýn görnüşine üýtgedi we kompaniýa has köp satyjylara hyzmat etmek üçin köpçülikleýin önümçilige we kontakt linzalaryny öndürmäge başlady.

2012

2019

Kompaniýanyň önümlerini dünýä tanatmak üçin Alibaba 、 eBay 、 AliExpress International stansiýasyna bil baglamak.

2019

2020

Jonson we Jonson, Kuper we Alkon ýaly silikon gidrogel tehnologiýasynyň gözlegine bagyşlanyp, garaşsyz “Diverse Beauty” markamyzy hödürleýäris.

2020

2022

Biziň markamyz Hytaýda we onuň töwereginde gowy netijeler gazandy.Şeýle hem, bize mätäçlere gaýtaryp bermäge itergi berdi we EYES başlangyjy bilen geldik.Her aý satýan önümlerimizden alnan girdejiniň bir bölegini dürli haýyr-sahawat guramalaryna bagyşlaýarys.

2022

Geljek

Bizde eýýäm kremniý gidrogel tehnologiýasy bar.

Geljek

Mugt nusgalary alyň

Önümler ýa-da bahalar barada soraglar, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy bize we
12 sagadyň dowamynda habarlaşarys