Sorag-jogap

Sorag-jogap

1. Gözleg we dizaýn

Gözleg we gözleg ukybyňyz nähili?

Gözleg we gözleg bölümimizde jemi 6 işgär bar we olaryň 4-si iri ýöriteleşdirilen marka taslamalaryna gatnaşdy, Mundan başga-da, kompaniýamyz Hytaýyň iň uly 2 öndürijisi bilen gözleg we tehnologiýa bölümi bilen çuňňur baglanyşyk gurdy.Çeýe gözleg we mehanizmimiz we ajaýyp güýjümiz müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Önümleriňiziň ösüş pikiri näme?

Önümimizi ösdürmegiň berk prosesi bar:

Önüm ideýasy we saýlama

Önüm düşünjesi we baha bermek

Önümiň kesgitlemesi we taslama meýilnamasy

Taslama, gözleg we ösüş

Önüm synagy we barlamak

Bazara çykaryň

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Gözleg we gözleg pelsepäňiz näme?

Diňe gözleg we gözleg işlerimizde howpsuzlygy we gözelligi alada edýäris

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Önümleriňizi näçe gezek täzeleýärsiňiz?

Bazar üýtgemelerine uýgunlaşmak üçin önümlerimizi ortaça her 2 aýda täzeläris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Önümleriňiziň pudakdaky tapawudy näme?

Önümlerimiz ilki bilen tapawutlandyrylan gözleg we ösüş hil düşünjesine eýerýärler we dürli önüm aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýarlar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

2. Şahadatnama

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

CE, CFAD, FDA, ISO13485, Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

3. Satyn almalar

Satyn alyş ulgamyňyz näme?

Diňe DB Reňk kontakt linzalary diýlip atlandyrylýan öz-özüne degişli marka, Dürli gözellik satýarys, gözellik markaňyzyň doly setirini öz içine alýan ýöriş markasy binasyny hem hödürleýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

4. Önümçilik

Önümçilik prosesiňiz nähili?

Şol sanda ähli önümçiligi gutarmak üçin 11 ädim

Taýýar galyp, çoýun demir galyndy we torna kesilen görnüşdir.Torna kesilmegi linza güýji berýär. Önümçilik prosesi aşakdaky ýaly.

En Galam bilen reňklemek

En Galam guratmak

The Çig malyň goýulmagy

En Galam birikdirmesi

● Polimerizasiýa

L Linzalaryň bölünişi

Ens Obýektiw barlagy

The Süýdüklere salmak

Ist Blister möhürlemesi

Er Sterilizasiýa

● Belliklemek we gaplamak

Her setir lukmançylyk enjamynyň berkligini saklamak bilen estetiki häsiýetleri ýokarlandyrýan kaşaň we ajaýyp gaplama dizaýnlary bilen hödürlenýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Adaty önüm gowşuryş möhleti näçe wagt?

Mysal üçin, gowşuryş wagty 7 iş gününiň içinde.Köpçülikleýin önümçilik üçin, gowşuryş möhleti goýumy alandan 10-15 gün soň.Eltip beriş wagty, goýumyňyzy alarys we product önümiňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzdan soň güýje girer.Eltip beriş wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwdaky talaplaryňyzy barlaň.Hli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Köp halatlarda muny edip bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

MOQ önümiňiz barmy?Hawa bolsa, iň az mukdar näçe?

OEM / ODM we aksiýa üçin MOQ Esasy maglumatlarda görkezildi.her önümiň.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Jemi önümçilik kuwwatyňyz näçe?

Jemi önümçilik kuwwatymyz aýda takmynan 20 million jübüt.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

5. Hil gözegçiligi

Hil gözegçiligiňiz nähili?

Biziň kompaniýamyz berkhiline gözegçilik prosesi.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Önümleriňiziň yzarlanylyşy barada näme aýdyp bilersiňiz?

Önümleriň her bir toparyny islendik önümçilik prosesiniň yzarlanmagyny üpjün etmek üçin önümçilik senesi we partiýa belgisi boýunça üpjün edijä, toplaýyş işgärlerine we doldurgyç toparyna yzarlap bolýar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

6. Iberiş

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, eltip bermek üçin elmydama ýokary hilli gaplamalary ulanýarys.Şeýle hem howply harytlar üçin ýörite howply gaplamalary we temperatura duýgur harytlar üçin kepillendirilen sowadyjy iberijileri ulanýarys.Packöriteleşdirilen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça çykdajylary çekip biler.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri köp mukdarda iň oňat çözgütdir.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

7. Önümler

Bahalandyryş mehanizmiňiz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Kompaniýaňyz bize gözleg iberenden soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Önümleriňiziň saklanyş möhleti näçe?

5 ýyl degişli gurşawda.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Önümleriň aýratyn kategoriýalary haýsylar?

Häzirki önümler “Reňk kontakt linzasy” we oňa degişli esbaplar,

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Bar bolan önümleriňiziň aýratynlyklary näme?
Esasy egrilik (mm) 8,6mm Suwuň düzümi 40%
Material HEMA Kuwwat aralygy 0.00 ~ 8.00
Gaýtadan işlemek 1 ýyl Tekst wagty 5 ýyl
Merkeziň galyňlygy 0.08mm Diametri (mm) 14.0mm ~ 14.2mm

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

8. Töleg usuly

Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?

30% T / T goýumy, iberilmezden ozal 70% T / T balans tölegi.

Has köp töleg usullary sargyt mukdaryna baglydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

9. Bazar we marka

Önümleriňiz haýsy bazarlar üçin amatly?

Göz gözelligi we gözleri görmek düzedişi

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Şereketiňiziň öz markasy barmy?

Kompaniýamyzyň 2 sany garaşsyz markasy bar, şolardan KIKI BEAUTY Hytaýda meşhur sebit markalaryna öwrüldi.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Bazaryňyz esasan haýsy sebitleri öz içine alýar?

Häzirki wagtda öz markalarymyzyň satuw çäkleri esasan Demirgazyk Amerikany we astakyn Gündogary öz içine alýar.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

10. Hyzmat

Haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?

Kompaniýamyzyň onlaýn aragatnaşyk gurallaryna Tel, E-poçta, Whatsapp, Messenger, Skype, LinkedIn, WeChat we QQ girýär.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.

Şikaýat telefon liniýaňyz we e-poçta salgyňyz näme?

Eger nägileligiňiz bar bolsa, soragyňyzy iberiňinfo@comfpromedical.com.

24 sagadyň dowamynda habarlaşarys, çydamlylygyňyz we ynamyňyz üçin köp sag boluň.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärismaglumat.