zrgs

Önümler

DB zyňmak lyyllyk reňk kontakt linzalary Toý mowzugy kolleksiýasy Mariýa Mawy reňk 14.2MM reňkli görünýär

Gysga düşündiriş:

Marka ady: DB

Linza diametri:14.2mm

Grafiki diametri:13.5mm

Esasy egrilik:8,6mm

Okuwçynyň diametri:5mm

Ulanyş döwri:Lyyllyk

Suwuň mazmuny:40%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Gaplamak 2 bölek / guty
Elýeterli görnüş Plano we miýopiýa
Reňk ady Mariýa Mawy
Kwalifikasiýa hormat-1
pro_details- (1)
pro_details- (2)

Kompýuter bejergisini nemlendirmek

pro_details- (3)

Bu reňk hakda öwreniň

14.2mm Reňkli görünýän Mariýa Mawy reňk, 40% suw düzümi, rahatlyk we makiýa match gabat geliş tejribäňizde ajaýyp işleýär.

DB Seniň bilen gal

Iň möhüm pursatlaryň biri bolup geçýär, gutlaýarys, bu seriýa gaty reňkli dizaýn edildi, diňe toýuňyzyň köp bolmagyny isläň, şol gün ünsüňizi özüne çekýärsiňiz, gözüňizi hem goşup bilersiňiz, DB reňkli kontakt linzalary gözelligiňizi goldaýar şol gün.

DB-zyňmak-ýyllyk reňk-kontakt-linzalar-toý-tema-ýygyndy-Mariýa-gök-reňk-14

Biz bilen işlemek

Reňk kontakt linzalaryňyzyň reňkini saýlamak üçin bilelikde işleşeliň.

Guty gaplama dizaýnyňyz üçin bilelikde işleşeliň.

Mahabatlandyrmak isleýän suratlaryňyz üçin bilelikde işleşeliň.

Hyzmatymyz

Yza gaýdyp gelmek syýasaty
Önümleri satmak biziň iş bazamyz, siziň bilen gowy gatnaşyk gurmak biziň ýangyjymyzdyr, önümleriň hilinden gelip çykýan meselelere üns berýäris, goldaw toparyndan soň hünärmenlerimiz bar, hil meselesi boýunça işgärlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Mahabat kömekçiňiz
Reňk kontakt linzalaryny mahabatlandyrýan suratlary hödürleýäris, has gowy satmaga kömek etmek üçin olary sosial mediýada ýa-da awtonom dükanlarda ulanyp bilersiňiz.

Pul tygşytlaýjy
DB-den ilkinji sargyt üçin 20% arzanladyş almak üçin bize habar iberiň we agzalygymyza goşulyň, geljekki sargydyňyz üçin pul hökmünde ulanyp boljak sargytlaryňyzyň hersinden bal alyp bilersiňiz.

DB bilen hekaýa

Käwagt hiç kimiň eşitmeýän hekaýasyny aýdýarys.Bu jübüt linzalar bilen gözüňizde aý şöhlesi bolar.Gözleriňiz ýyldyzlardan doly gijeden has ýagty saçar.Iň gowy tarapy, gözüňizdäki ýalpyldawuk syryňyzy hiç kim bilmez.Käbir zatlar gizlin saklanýar!

包装 展示
pro_details- (6)

Şahadatnamalar

pro_details- (7)

1.) MOQ tebigy kosmetiki kontakt linzalary
Ilkinji sargydyňyzy başlamak üçin 20 jübüt.

2.) Moda kontakt linzalarynyň bahasy
Bahany derrew almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Býudjetleriňizi tygşytlamak üçin öňki zawodyň bahasy.

3.) Custörite paketler kosmetiki kontakt linzasynyň lomaý satuwy
Professional dizaýn topary bilen öz markaňyzy gurmak üçin 300 sany.Diňe logotipiňizi, şygaryňyzy we pikirleriňizi bize iberiň.

4.) Kepillik kepilligi
Productshli önümlerde CE, IsO, CFDA, MSDS we ş.m. ýaly birneme hil şahadatnamalary bar.

5.) ippingüklemegiň usullary
FEDEX, UPS, DHL, HKTNT ýa-da halaýan käbir usullaryňyz.

6.) Katalog
Katalogy gönüden-göni almak üçin işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7.) Hyzmat hyzmaty
Collectük ýygnaýan mugt linzalardan 5PAIRS nusga hökmünde hödürlenip bilner.

8.) Töleg usullary
Western Union, Paypal, Söwda kepilligi, T / T, Bank geçirimleri bar.

9.) Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-6 gün gerek.HÖKÜMET GURAMALARYNY ýasamak zerur bolsa, 1 aýa çenli uzaldylyp bilner.

10.) Satuwdan soň hyzmat
Zeper ýeten ýa-da döwülen linzalar, has amatly linzalary almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: