zrgs

Önümler

DBeyes lyyllyk linzalar reňkli kontakt linzalary lomaý reňkli kontakt linzalary göz reňkli kontakt linzalary

Gysga düşündiriş:

Marka ady:DB

Linza diametri:14.2mm

Grafiki diametri:13.5mm

Esasy egrilik:8,6mm

Okuwçynyň diametri:5mm

Ulanyş döwri:Lyyllyk

Suwuň mazmuny:40%

Kuwwaty:0.00–600

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Gaplamak 2 bölek / guty
Elýeterli görnüş Plano we miýopiýa
Reňk ady Kapukçino sary
Kwalifikasiýa hormat-1
pro_details- (1)
pro_details- (2)

Kompýuter bejergisini nemlendirmek

pro_details- (3)

Bu reňk hakda öwreniň

14.2mm Tebigy görnüşli KIWI hazel reňki, 40% suw düzümi bilen rahatlyk we eşik deňeşdirmek tejribäňizde ajaýyp işleýär.

DB Seniň bilen gal

Eger-de siz fitnes gyzy bolsaňyz we gündelik durmuşyňyzda optiki äýnek geýýän bolsaňyz, reňkli kontakt linzalary siziň üçin oýun çalşygydyr, olary iň oňat amatlylyk bilen üýtgedip bilersiňiz, diňe fitnes maksadyňyza ýetmek üçin okuwyňyzdan lezzet alyň, mundan başga oňaýsyzlyk ýok.Tebigy görünýän reňkli kontakt linzalarymyzyň rahatlygy, durmuşyňyzda isleýän zadyňyzy almak üçin güýçli we güýçlidigiňize ynanýar.DB reňkli kontakt linzalary gözellik guraly däl-de, eýsem durmuş stilidir.

Fitnes-gyz-tebigy-görünýän-10 bölek-ýumşak-ýyllyk-bir gezek ulanylýan-reňk-kontakt-linzalar

Biz bilen işlemek

Siziň üçin näme düzüp bileris?

Reňkli kontakt linzalary.

Hususy marka gaplamasy (dizaýn we önümçilik).

Önümleriňiz üçin şahsy elektron katalog.

Hyzmatymyz

Hil kepilligi
Müşderileriňiz reňk kontakt linzalarymyzy geýenimizden soň oňaýsyz öndürijiliginden zeýrenen bolsalar, professional lukmançylyk çözgütleri almak üçin göni işgärlerimize ýüz tutuň.Hyzmat mugt bolar.

Mahabat kömekçiňiz
Elektron söwda telekeçisi üçin satuw platformaňyzda mahabat bermek möhümdir, size reňkli displeýiň suratlaryny we E-katalogyňyzy hödürläp bileris, müşderi hyzmatynda has köp wagt tygşytlap bilersiňiz.

Pul tygşytlaýjy
Önümlere az pul bilen öz iş ambisiýaňyzy gazanmak üçin size uly mümkinçilik bermegi maksat edinýäris, şonuň üçin mahabatlarda has uly oýnap bilersiňiz.
Şeýle hem, agzalyk artykmaçlygyňyzyň üstünde işlemek, her gezek bizden satyn alanyňyzda tygşytly bolmak üçin içerki nokat ulgamymyz bar.

DB bilen hekaýa

Toparymyz belli bir geografiýa gönükdirilen reňk linzalaryny atlandyrmagy halaýar, bu Müsür gyzlary hakda pikir edýäris, nirä gelseňizem halarsyňyz diýip umyt edýäris.

pro_details- (5)
pro_details- (6)

Şahadatnamalar

pro_details- (7)

1.) MOQ tebigy kosmetiki kontakt linzalary
Ilkinji sargydyňyzy başlamak üçin 20 jübüt.

2.) Moda kontakt linzalarynyň bahasy
Bahany derrew almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Býudjetleriňizi tygşytlamak üçin öňki zawodyň bahasy.

3.) Custörite paketler kosmetiki kontakt linzasynyň lomaý satuwy
Professional dizaýn topary bilen öz markaňyzy gurmak üçin 300 sany.Diňe logotipiňizi, şygaryňyzy we pikirleriňizi bize iberiň.

4.) Kepillik kepilligi
Productshli önümlerde CE, IsO, CFDA, MSDS we ş.m. ýaly birneme hil şahadatnamalary bar.

5.) ippingüklemegiň usullary
FEDEX, UPS, DHL, HKTNT ýa-da halaýan käbir usullaryňyz.

6.) Katalog
Katalogy gönüden-göni almak üçin işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7.) Hyzmat hyzmaty
Collectük ýygnaýan mugt linzalardan 5PAIRS nusga hökmünde hödürlenip bilner.

8.) Töleg usullary
Western Union, Paypal, Söwda kepilligi, T / T, Bank geçirimleri bar.

9.) Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-6 gün gerek.HÖKÜMET GURAMALARYNY ýasamak zerur bolsa, 1 aýa çenli uzaldylyp bilner.

10.) Satuwdan soň hyzmat
Zeper ýeten ýa-da döwülen linzalar, has amatly linzalary almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: