zrgs

Önümler

Ofis güni Tebigy görünýän ýyllyk bir gezek ulanylýan reňk kontakt linzalary

Gysga düşündiriş:

Marka ady: DB

Linza diametri:14.2mm

Grafiki diametri:13.5mm

Esasy egrilik:8,6mm

Okuwçynyň diametri:5mm

Ulanyş döwri:Lyyllyk

Suwuň mazmuny:40%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Gaplamak 2 bölek / guty
Elýeterli görnüş Plano we miýopiýa
Reňk ady Okean goňur
Kwalifikasiýa hormat-1
pro_details- (1)
pro_details- (2)

Kompýuter bejergisini nemlendirmek

pro_details- (3)

Bu reňk hakda öwreniň

14.2mm Tebigy görünýän KIWI 40% suw düzümi bolan goňur reňk, rahatlyk we geýim geýmek tejribäňizde ajaýyp işleýär.

DB Seniň bilen gal

Bu reňki iş günleriňiz üçin ýörite taýýarladyk, üýtgeşik BMD-3D önümçilik usuly, göze görünmeýän reňkleri has ygtybarly etmek üçin kabul edildi.Lyyllyk bir gezek ulanylýan reňkli kontakt linzalarymyz, tebigy görnüşlerimiziň reňkleri bilen her gün arassa we täze görnüşden lezzet alyp bilersiňiz.

Ofis güni-tebigy-görünýän-ýyllyk-bir gezek ulanylýan-reňk-kontakt-linzalar

Biz bilen işlemek

Reňkli kontakt linzalary.

Guty gaplamak (Professional dizaýn we hiliň barlagy)

Önümleriňiz üçin şahsy elektron katalog.

Hyzmatymyz

Yza gaýdyp gelmek syýasaty
Howpsuzlyk, tejribäňizde ileri tutulýan aladamyz, sizden islendik pikirleri kabul edýäris, reňkli kontakt linzalarynyň hili bilen baglanyşykly şikaýatlaryňyz bar bolsa, size professional lukmançylyk çözgütlerini hödürläris we gaýdyp geliş syýasatymyz hem bu ugurda işleýär.

Mahabat kömekçiňiz
Gözellik önümi hökmünde onlaýn ýa-da awtonom görnüşde satsaňyzam, gözelligi aňlatmak borjumyz bar, marketing we mahabat strategiýamyzda gözellik hakda gürlemek sesimiz bar.

Pul tygşytlaýjy
Önümlere az pul bilen öz iş ambisiýaňyzy gazanmak üçin size uly mümkinçilik bermegi maksat edinýäris, şonuň üçin mahabatlarda has uly oýnap bilersiňiz.Win-win ýagdaýy bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyzda agzalyk ulgamymyz bar.

DB bilen hekaýa

Duşenbe gününden anna gününe çenli hemişe wagt yzarlaýarys, işlemek üçin ähli güýjüňizi sarp etdiňiz, DB gündelik reňkli kontakt linzalary şahsy wagtyňyzy lezzet almak üçin has köp güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak isleýär, diňe gündelik linzalary aýyryň we has köp ulanmaň günüňizi ajaýyp gutarmak üçin biynjalyk.

包装 展示
pro_details- (6)

Şahadatnamalar

pro_details- (7)

1.) MOQ tebigy kosmetiki kontakt linzalary
Ilkinji sargydyňyzy başlamak üçin 20 jübüt.

2.) Moda kontakt linzalarynyň bahasy
Bahany derrew almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Býudjetleriňizi tygşytlamak üçin öňki zawodyň bahasy.

3.) Custörite paketler kosmetiki kontakt linzasynyň lomaý satuwy
Professional dizaýn topary bilen öz markaňyzy gurmak üçin 300 sany.Diňe logotipiňizi, şygaryňyzy we pikirleriňizi bize iberiň.

4.) Kepillik kepilligi
Productshli önümlerde CE, IsO, CFDA, MSDS we ş.m. ýaly birneme hil şahadatnamalary bar.

5.) ippingüklemegiň usullary
FEDEX, UPS, DHL, HKTNT ýa-da halaýan käbir usullaryňyz.

6.) Katalog
Katalogy gönüden-göni almak üçin işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7.) Hyzmat hyzmaty
Collectük ýygnaýan mugt linzalardan 5PAIRS nusga hökmünde hödürlenip bilner.

8.) Töleg usullary
Western Union, Paypal, Söwda kepilligi, T / T, Bank geçirimleri bar.

9.) Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-6 gün gerek.HÖKÜMET GURAMALARYNY ýasamak zerur bolsa, 1 aýa çenli uzaldylyp bilner.

10.) Satuwdan soň hyzmat
Zeper ýeten ýa-da döwülen linzalar, has amatly linzalary almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: