zrgs

Önümler

Tanyşlyk güni Naturalyllyk bir gezek ulanylýan reňk kontakt linzalary

Gysga düşündiriş:

Marka ady: DB

Linza diametri:14.2mm

Grafiki diametri:13.5mm

Esasy egrilik:8,6mm

Okuwçynyň diametri:5mm

Ulanyş döwri:Lyyllyk

Suwuň mazmuny:40%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Gaplamak 2 bölek / guty
Elýeterli görnüş Plano we miýopiýa
Reňk ady Okean Greenaşyl
Kwalifikasiýa hormat-1
pro_details- (1)
pro_details- (2)

Kompýuter bejergisini nemlendirmek

pro_details- (3)

Bu reňk hakda öwreniň

14.2mm Tebigy görünýän KIWI 40% suw düzümi bolan ýaşyl reňk, rahatlyk we makiýaup gabat geliş tejribäňizde ajaýyp işleýär.

DB Seniň bilen gal

DB reňkli kontakt linzalary 3 ölçegli göz görnüşini döredip biler, gözleriňiz edil şahsyýetiňiz, köp ölçegli, görnüşiňizdäki kiçijik üýtgeşmeler diňe aýnada özüňize seredeniňizde keýpiňizi we güýjüňizi ýeňilleşdirýär.

Tanyşlyk güni-tebigy-görünýän-ýyllyk-bir gezek ulanylýan-reňk-kontakt-linzalar

Biz bilen işlemek

Hususy marka reňkli kontakt linzalarymyzy biz bilen dizaýn ediň.

Şahsy gutyňyzy biz bilen dizaýn ediň.

Mahabat suratlaryňyzy biz bilen düzüň.

Hyzmatymyz

Yza gaýdyp gelmek syýasaty
Hyzmatdan soň diňe bir sizi gyzyklandyrýan zat däl, eýsem ösmäge iterýän zat däl, sargyt üçin ýüze çykan islendik mesele barada bize jogap bermäge arkaýyn boluň, biz siziň meseläňizi çözmek üçin 100% tagalla edýäris we anyk çözgüt tapýarys.

Mahabat kömekçiňiz
Hereketiňiz we elbetde suratlar we wideolar bilen täsirli bolup bilersiňiz, wagtyňyzy tygşytlamak üçin suratlary bermäge kömek edýäris, has çalt we has gowy satarsyňyz.

Pul tygşytlaýjy
Käwagt hemme zat pul bilen baglanyşykly, käte pul bilen hiç hili baglanyşygy ýok, her niçigem bolsa, DB bilen has köp işlemegiňizi isleýäris, agzalyk ulgamynyň üstünde işleýändigimizi görkezýär.

DB bilen hekaýa

Tanyşmak wagty gaty öňünden aýdyp bolmaýar, DB Tanyşlyk gününiň reňkli kontakt linzalary, tanyşlyk ssenariýasynda bolanyňyzda ýokary hilli wagt geçirmäge mümkinçilik berýär, aragatnaşyk bilen gözüňizi açmak, kimdir biri bilen geçirýän ýokary hilli wagtyňyz bolar, biz ony çaklamaly däldiris ýa-da oňa, sebäbi gözleriň bilmek isleýän ähli zadyňy aýdýar.DB linzalarynyň tanyşlyk bilen bilelikde bolup biljekdigine minnetdar boluň, owadan zatlar bolup geçer.

包装 展示
pro_details- (6)

Şahadatnamalar

pro_details- (7)

1.) MOQ tebigy kosmetiki kontakt linzalary
Ilkinji sargydyňyzy başlamak üçin 20 jübüt.

2.) Moda kontakt linzalarynyň bahasy
Bahany derrew almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Býudjetleriňizi tygşytlamak üçin öňki zawodyň bahasy.

3.) Custörite paketler kosmetiki kontakt linzasynyň lomaý satuwy
Professional dizaýn topary bilen öz markaňyzy gurmak üçin 300 sany.Diňe logotipiňizi, şygaryňyzy we pikirleriňizi bize iberiň.

4.) Kepillik kepilligi
Productshli önümlerde CE, IsO, CFDA, MSDS we ş.m. ýaly birneme hil şahadatnamalary bar.

5.) ippingüklemegiň usullary
FEDEX, UPS, DHL, HKTNT ýa-da halaýan käbir usullaryňyz.

6.) Katalog
Katalogy gönüden-göni almak üçin işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7.) Hyzmat hyzmaty
Collectük ýygnaýan mugt linzalardan 5PAIRS nusga hökmünde hödürlenip bilner.

8.) Töleg usullary
Western Union, Paypal, Söwda kepilligi, T / T, Bank geçirimleri bar.

9.) Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-6 gün gerek.HÖKÜMET GURAMALARYNY ýasamak zerur bolsa, 1 aýa çenli uzaldylyp bilner.

10.) Satuwdan soň hyzmat
Zeper ýeten ýa-da döwülen linzalar, has amatly linzalary almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: