zrgs

Önümler

Mekdebe gaýdyp gelmek Euphoria Mawy tebigy görünýän ýyllyk bir gezek ulanylýan reňk kontakt linzalary

Gysga düşündiriş:

Marka ady: DB

Linza diametri:14.2mm

Grafiki diametri:13.5mm

Esasy egrilik:8,6mm

Okuwçynyň diametri:5mm

Ulanyş döwri:Lyyllyk

Suwuň mazmuny:40%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Gaplamak 2 bölek / guty
Elýeterli görnüş Plano we miýopiýa
Reňk ady Okean Mawy
Kwalifikasiýa hormat-1
pro_details- (1)
pro_details- (2)

Kompýuter bejergisini nemlendirmek

pro_details- (3)

Bu reňk hakda öwreniň

14.2mm Tebigy görnüşli KIWI 40% suw düzümi bolan gök reňk, rahatlyk we makiýa match deňeşdirmek tejribäňizde ajaýyp işleýär.

DB Seniň bilen gal

Mekdep günleri gözleg syýahatyna meňzeýär, gün-günden bilim alyň we bilim alyň, bularyň hemmesine üns beriň, biz hem mekdepde okaýarka gowy keýp we ýagdaýyň bolmagyny isleýäris, şonuň üçin bu ummanyň gök reňki siziň rahatlygyňyz üçin ajaýyp mekdepde güýçli wagt.

Mekdebe gaýdyp barmak-Eforiýa-Gök-Tebigy-Yearyl-Bir gezek ulanylýan-Reňk-Aragatnaşyk-linzalar

Biz bilen işlemek

Reňk kontakt linzalarymyzy, howpsuzlyga we gözellige gönükdirilen satyň.

Hususy gaplamalary bizden satyn alyň.

Mahabat suratlaryňyzda bilelikde işläň.

Hyzmatymyz

Yza gaýdyp gelmek syýasaty
Hatda önümlerimiziň hilini we biziň bilen işlemek tejribesini kepillendirmek üçin 100% ynamymyz bar, ýöne gaýdyp gelmek syýasaty aramyzdaky ynamy berkitmäge kömek eder diýip umyt edýäris.

Mahabat kömekçiňiz
“Instagram”, “Facebook”, “Twitter” markaňyzy goldamak üçin mazmuna mätäç, aladalanmaň, biz goldaýarys, köp sanly pikiriňiz bar, ony has çalt we has gowy satýandygyňyzy suratda görkezmäge kömek edýäris.

Pul tygşytlaýjy
Ilkinji sargydyňyz üçin arzanladyş almak we indiki sargyt üçin bal almak üçin agzalygymyza goşulyň, bu satyn alyş syýahaty oýun oýnamak ýaly, has uly oýunçy bolmak üçin has köp oýnaň.

DB bilen hekaýa

Mekdep görnüşine gaýdyp gelmek gaty moda geýim stili, şonuň üçin henizem mekdebe barsaňyz, gündelik eşikli, bu ýaşyl reňkli kontakt linzalary bilen açyk makiýa with bilen, artykmaçlykdan lezzet alyň, daş keşbiňizi hökman aç-açan ediň, görnüşiň nähili oýnaýandygyny görüň. Meşhur “SHOW Euphoria” teleýaýlymynda bu görkeziş bilen diňe bir hekaýa däl, eýsem her bir keşpdäki aýratyn şahsyýet hem müňýyllyklaryň dowamynda köp baglanyşyk gazanmaly, şonuň üçin DB kontakt linzalary bilen eforiýa keşbini dörediň.

包装 展示
pro_details- (6)

Şahadatnamalar

pro_details- (7)

1.) MOQ tebigy kosmetiki kontakt linzalary
Ilkinji sargydyňyzy başlamak üçin 20 jübüt.

2.) Moda kontakt linzalarynyň bahasy
Bahany derrew almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Býudjetleriňizi tygşytlamak üçin öňki zawodyň bahasy.

3.) Custörite paketler kosmetiki kontakt linzasynyň lomaý satuwy
Professional dizaýn topary bilen öz markaňyzy gurmak üçin 300 sany.Diňe logotipiňizi, şygaryňyzy we pikirleriňizi bize iberiň.

4.) Kepillik kepilligi
Productshli önümlerde CE, IsO, CFDA, MSDS we ş.m. ýaly birneme hil şahadatnamalary bar.

5.) ippingüklemegiň usullary
FEDEX, UPS, DHL, HKTNT ýa-da halaýan käbir usullaryňyz.

6.) Katalog
Katalogy gönüden-göni almak üçin işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7.) Hyzmat hyzmaty
Collectük ýygnaýan mugt linzalardan 5PAIRS nusga hökmünde hödürlenip bilner.

8.) Töleg usullary
Western Union, Paypal, Söwda kepilligi, T / T, Bank geçirimleri bar.

9.) Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-6 gün gerek.HÖKÜMET GURAMALARYNY ýasamak zerur bolsa, 1 aýa çenli uzaldylyp bilner.

10.) Satuwdan soň hyzmat
Zeper ýeten ýa-da döwülen linzalar, has amatly linzalary almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: