zrgs

Önümler

DB tebigy görnüşli ýyllyk bir gezek ulanylýan reňk kontakt linzalary bilen syýahat bukjasy

Gysga düşündiriş:

Marka ady: DB

Linza diametri:14.2mm

Grafiki diametri:13.5mm

Esasy egrilik:8,6mm

Okuwçynyň diametri:5mm

Ulanyş döwri:Lyyllyk

Suwuň mazmuny:40%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Gaplamak 2 bölek / guty
Elýeterli görnüş Plano we miýopiýa
Reňk ady KIWI REaşyl çal
Kwalifikasiýa hormat-1
pro_details- (1)
pro_details- (2)

Kompýuter bejergisini nemlendirmek

pro_details- (3)

Bu reňk hakda öwreniň

14.2mm Tebigy görünýän KIWI 40% suw düzümi bolan ýaşyl çal reňk, rahatlyk we makiýaup deňeşdirmek tejribäňizde ajaýyp işleýär.

DB Seniň bilen gal

Reňkli kontakt linzalary 32-de ýok, syýahat üçin zerur zatlar bolmaly, DB reňkli kontakt linzalary diňe gözüňizi düzetmekde rol oýnamaýar, gözelligiňizi ýokarlandyrmak üçin guraldyr.

DB-bilen syýahat-paket-tebigy-görünýän-ýyllyk-bir gezek ulanylýan-reňk-kontakt-linzalar

Biz bilen işlemek

DB-den CE we FDA hünärli reňkli kontakt linzalaryny satyn alyň.

“Box Packaging” -ni DB-den özleşdirdi.

DB bilen reňkli kontakt linzalaryň katalogyny dörediň.

Hyzmatymyz

Yza gaýdyp gelmek syýasaty
haýsydyr biriňiz bilen uzak möhletli iş etmek isleýäris, şonuň üçin gaýdyp gelmek syýasaty siziň pozisiýaňyza esaslanýar.Müşderiňizden gaýdyp gelýän meseleler bilen özüňizi gaty biynjalyk edýändigiňizi bilýäris, aladalanmaň, goldaýarys.

Mahabat kömekçiňiz
Markaňyzy mahabatlandyrmak üçin näme goýmalydygyňyzy duýmaň, aladalanmaň, has çalt we has gowy satyp bilersiňiz, sosial mediýaňyz üçin owadan we wekilçilikli suratlar taýýarlamaga kömek edýäris.

Pul tygşytlaýjy
Agzalyk ulgamymyz ilkinji sargydyňyzyň üstünde işleýär, agzalyk üçin ýüz tutmak we ilkinji sargydyňyzy almak üçin bize sorag iberiň.

DB bilen hekaýa

DB Softumşak aragatnaşyk linzalary gözüňiziň rahatlygyny indiki derejä çykarýar.Gözleriňiz sanly enjamlara seretmekden ýa-da kyn şertlerde işlemekden ýadasa, Tehnologiýa siziň üçin.Göz ýaşardyjy häsiýetlere eýe, şonuň üçin aýdyň we takyk görmek üçin günüň dowamynda tebigy çygly duýulýar.

包装 展示
pro_details- (6)

Şahadatnamalar

pro_details- (7)

1.) MOQ tebigy kosmetiki kontakt linzalary
Ilkinji sargydyňyzy başlamak üçin 20 jübüt.

2.) Moda kontakt linzalarynyň bahasy
Bahany derrew almak üçin işgärlerimiz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Býudjetleriňizi tygşytlamak üçin öňki zawodyň bahasy.

3.) Custörite paketler kosmetiki kontakt linzasynyň lomaý satuwy
Professional dizaýn topary bilen öz markaňyzy gurmak üçin 300 sany.Diňe logotipiňizi, şygaryňyzy we pikirleriňizi bize iberiň.

4.) Kepillik kepilligi
Productshli önümlerde CE, IsO, CFDA, MSDS we ş.m. ýaly birneme hil şahadatnamalary bar.

5.) ippingüklemegiň usullary
FEDEX, UPS, DHL, HKTNT ýa-da halaýan käbir usullaryňyz.

6.) Katalog
Katalogy gönüden-göni almak üçin işgärler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7.) Hyzmat hyzmaty
Collectük ýygnaýan mugt linzalardan 5PAIRS nusga hökmünde hödürlenip bilner.

8.) Töleg usullary
Western Union, Paypal, Söwda kepilligi, T / T, Bank geçirimleri bar.

9.) Eltip bermegiň wagty
Adatça 3-6 gün gerek.HÖKÜMET GURAMALARYNY ýasamak zerur bolsa, 1 aýa çenli uzaldylyp bilner.

10.) Satuwdan soň hyzmat
Zeper ýeten ýa-da döwülen linzalar, has amatly linzalary almak üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: